Kolektivní vyjednávání OSVČ – finalizované znění

Vážení stakeholdeři,

rádi bychom Vás informovali o tom, že Evropská komise zfinalizovala a  dne 29. 9. 2022 zveřejnila Pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek OSVČ.

Detailnější informace o materiálu včetně odkazů na jeho znění naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Evropská komise schválila pokyny ke kolektivnímu vyjednávání OSVČ

Evropská komise schválila pokyny pro uplatňování práva hospodářské soutěže Unie na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek samostatně výdělečně činných osob.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5796

Pokyny objasňují, kdy se mohou OSVČ spojit, aby společně vyjednaly lepší pracovní podmínky, aniž by porušovaly pravidla EU pro hospodářskou soutěž.

Výkonná místopředsedkyně komise pro Evropu připravenou pro digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla: „Osoby samostatně výdělečně činné v digitální ekonomice i mimo ni nemusí být schopni individuálně vyjednat dobré pracovní podmínky, a proto mohou čelit obtížným pracovním podmínkám. Spojení OSVČ za účelem kolektivního vyjednávání může být mocným nástrojem ke zlepšení takových podmínek. Cílem nových pokynů je poskytnout právní jistotu osobám samostatně výdělečně činným tím, že vyjasní, kdy právo hospodářské soutěže nebrání jejich snaze kolektivně vyjednávat o lepších podmínkách.“

Směrnice je důležitý krok k posílení kolektivního vyjednávání jako univerzálního pracovního práva, a to i pro osoby samostatně výdělečně činné.
Směrnice objasňují, že při vyjednávání o zlepšení pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných a osob na volné noze nelze odbory považovat za nezákonné kartely podle antimonopolního práva EU.
Důležité je, že Komise rovněž uznává autonomii sociálních partnerů a respektování způsobů kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni.
 
Jako součást probíhajícího přezkumu udržitelnosti právního rámce hospodářské soutěže EU tyto pokyny významně přispívají k sociálně odpovědnějším politikám hospodářské soutěže a jejich vymáhání. Kolektivní vyjednávání je důležitým nástrojem v boji proti zneužívání monopolní moci zaměstnavatelů na trhu práce a nejistých forem práce.
 
Schválené pokyny se řídí celkovou strukturou a kategoriemi stanovenými v návrhu pokynů z prosince 2021:
•       OSVČ samostatně výdělečně činné v situaci srovnatelné se zaměstnanci, kteří:
o   poskytují služby převážně jednomu podniku;
o   pracují bok po boku se zaměstnanci; nebo
o   poskytují služby digitální pracovní platformě nebo jejím prostřednictvím;
•       Samostatně výdělečně činné osoby ve slabší pozici, které:
o   vyjednávají s celým sektorem nebo ekonomicky silnějšími společnostmi; nebo
o   kolektivně vyjednávají podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů EU.
 
Pokyny se vztahují na samostatně výdělečně činné osoby offline i online.

Více informací o pokynech a důležité odkazy v tiskové zprávě Evropské komise

Tlumočníci a překladatelé vyjádřili OSTRÝ NESOUHLAS S NÁVRHEM NOVELY VYHLÁŠKY č. 507/2020 Sb., O ODMĚNĚ A NÁHRADÁCH soudního tlumočníka a soudního překladatele

V dopise z 8. září 2022 ministru spravedlnosti Blažkovi tlumočníci a překladatelé vyjádřili ostrý nesouhlas s návrhem novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, zejména s ignorováním zásadních připomínek vznesených pracovní skupinou soudních tlumočníků a překladatelů složenou ze zástupců profesních a odborových organizací ASKOT, ČKTZJ, JTP, KST ČR, OS JTP, SNNO v ČR, ÚJKN FF UK.

Novela odměnové vyhlášky by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2023. 

S dopisem se můžete seznámit zde:  

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo Portál pro soudní tlumočníky a soudní překladatele

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo Portál pro soudní tlumočníky a soudní překladatele na adrese https://tlumocnici.justice.cz/. 

Přihlásit se můžete k odběru novinek z portálu Ministerstva spravedlnosti formou newsletteru (ikonka se symbolem zvonečku)

Případné žádosti o informace směřujte na Ministerstvo spravedlnosti pomocí kontaktního formuláře umístěného vpravo nahoře (ikonka se symbolem obálky).

Valná hromada OS JTP v Jihlavě

Dne 11. 6. se v Jihlavě koná valná hromada Jednoty tlumočníků a překladatelů, zapsaného spolku, viz: https://www.jtpunion.org/akce/valna-hromada-jtp-v-jihlave/

Jak je dobrou tradicí, po zasedání VH JTP, z.s. proběhne tamtéž i Valná hromada Odborového svazu JTP, na niž Vás tímto srdečně zveme.

Program:

–        zpráva o činnosti

–        zpráva o hospodaření

–        různé.

Veškeré organizační informace najdete níže.

Těšíme se na viděnou.

Edita Jiráková a Petr Kautský za celý výbor OS JTP

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Jako každým rokem se těšíme, že se mnozí sejdeme a využijeme příležitost navštívit další pěkné město a probrat novinky a plány OS JTP a JTP z.s.

Zasedání se bude konat prezenčně v sobotu 11. 6. 2022 dopoledne

Místo konání:

Hotel Gustav Mahler
Křížová 112/4, 586 01 Jihlava
tel: +420 567 564 405
www.hotelgmahler.cz

Všichni členové OS JTP jsou vítáni.
Vítáni jsou i rodinní příslušníci a kamarádi, s nimiž počítáme během veškerého doprovodného programu.
Ubytování jsme zamluvili tamtéž:
Jednolůžkový pokoj vč. snídaně  1400 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně   1700 Kč / noc
Třílůžkový pokoj vč. snídaně       2000 Kč / noc

Program pobytu:
Pátek    10. 6. 2022:         Příjezd ubytování a volný program
Sobota  11. 6. 2022:         9:30 – 12:00 zasedání v hotelovém salonku
Společný oběd (tříchodový do 300 Kč / osobu)
Odpoledne prohlídka města s průvodcem
Večer možnost společné večeře v nějaké příjemné restauraci
Neděle  12. 6. 2022:         Volný program (pro zájemce společná vycházka podle počasí)
Odjezd

Všechny účastníky prosíme, abyste se hlásili co nejdříve na emailu: osjtp@jtpunion.org:

Odborový svaz JTP se účastnil VIII. sjezdu ČMKOS

Ve dnech 29. – 30. dubna se konal VIII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů.

Na VIII. Sjezdu odborářů byl do čela Českomoravské odborové konfederace (ČMKOS) znovuzvolen Josef Středula. Ve vedení zůstává i Radka Sokolová a Vít Samek, kteří svou funkci stejně jako Středula obhájili.

Delegáti sjezdu ČMKOS mimo jiné také formulovali své priority na příští čtyři roky.

V souvislosti se stávající uprchlickou vlnou předseda J. Středula ve svém projevu zmínil i úlohu tlumočníků v této situaci a zastoupení OS JTP v rámci konfederace.

Při slavnostním zahájení předseda Josef Středula přivítal řadu hostů, mezi nimi například Miloše Vystrčila, předsedu Senátu Parlamentu ČR, nebo ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečku.

Za Odborový svaz JTP se sjezdu zúčastnila předsedkyně Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková.

Předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS
Předsedkyně OS JTP Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS

Odpověď ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka na otevřený dopis tlumočníků a překladatelů

Odpověď ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka

Stěžení body z dopisu:

Ministerstvo vydalo doporučení orgánům veřejné moci přibírajícím a ustanovujícím soudní tlumočníky a soudní překladatele, aby v souvislosti s prováděním úkonů spojených s uprchlickou krizí přiznávaly těmto tlumočníkům a překladatelům odměnu na horní hranici sazby zvýšené o 30% ve smyslu § 7 odst. 2 vyhlášky č. 507/2020 Sb.

Ministerstvo dále ve spolupráci s Justiční akademií uspořádalo sebezkušenostní semináře
pro tlumočníky a překladatele ukrajinštiny a ruštiny s názvem Základy psychohygieny pro tlumočníky a překladatele
. Jejich účelem bylo pomoci tlumočníkům a překladatelům lépe zvládat zvýšenou psychickou zátěž vyvolanou aktuální mimořádnou situací při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti v uvedených jazycích.

Vzhledem ke kladnému ohlasu ministerstvo plánuje konání dalších seminářů dne 22. 6. 2022 v budově Justiční akademie v pražské Hybernské ulici. Akce je tentokrát určena pro soudní tlumočníky a překladatele všech jazyků.

Vedle shora zmíněných iniciativ ministerstvo kontinuálně hledá cesty a činí veškeré možné kroky s cílem dosáhnout zvýšení stávajících sazeb odměn pro všechny soudní tlumočníky a soudní překladatele, neboť si je vědomo, že úroveň odměňování nastavená poslední právní úpravou stále neodpovídá náročnosti a společenské úloze těchto profesí.

Otevřený dopis nezůstal ze strany ministerstva bez odezvy. Děkujeme.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA PRO TLUMOČNÍKY

PSYCHOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE pro tlumočníky a překladatele v krizových situacích.

Děkujeme Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Národní centrum ošetřobvatelství a nelékařských profesí a Systém psychosociální služby Ministerstva zdravotnictví ČR za zpřístupnění linky pro tlumočníky.

Nečekejte, až se zhroutíte.

Jste vystaveni velkému stresu, náročným situacím během tlumočení;

Vyslechli a sdíleli jste mnoho těžkých příběhů a jste se svou bolestí a obavami sami;

Máte vztek a potřebujete lidské sdílení;

Jste zasaženi těžkým příběhem při tlumočení;

Máte potřebu bezpečně sdělovat obtížné zážitky z práce s běženci

Máte potřebu ventilovat myšlenky, které zůstávají, nebo se vracejí v souvislosti s prací s utečenci;

Prožíváte jako tlumočník silné emoce (pláč, hněv, lítost, úzkost…)

Prožíváte jako tlumočník aktuální únavu z vysokého pracovního nasazení;

Pociťujete známky stresového prožívání;

Pociťujete potřebu podpory při vlastním ošetření, sebe péči;

Neváhejte a nechte si pomoci.

Otevřený dopis tlumočníků a překladatelů k aktuální situaci

Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů a další profesní organizace tlumočníků a překladatelů v ČR, včetně Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Komora soudních tlumočníků ČR, Obec překladatelů, Překladatelé Severu poslaly společný otevřený dopis adresovaný institucím, které v současné době využívají ve velké míře dobrovolníky, aby tlumočili a překládali v souvislosti s uprchlickou vlnou z válkou sužované Ukrajiny.