Valná hromada OS JTP v Jihlavě

Dne 11. 6. se v Jihlavě koná valná hromada Jednoty tlumočníků a překladatelů, zapsaného spolku, viz: https://www.jtpunion.org/akce/valna-hromada-jtp-v-jihlave/

Jak je dobrou tradicí, po zasedání VH JTP, z.s. proběhne tamtéž i Valná hromada Odborového svazu JTP, na niž Vás tímto srdečně zveme.

Program:

–        zpráva o činnosti

–        zpráva o hospodaření

–        různé.

Veškeré organizační informace najdete níže.

Těšíme se na viděnou.

Edita Jiráková a Petr Kautský za celý výbor OS JTP

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Jako každým rokem se těšíme, že se mnozí sejdeme a využijeme příležitost navštívit další pěkné město a probrat novinky a plány OS JTP a JTP z.s.

Zasedání se bude konat prezenčně v sobotu 11. 6. 2022 dopoledne

Místo konání:

Hotel Gustav Mahler
Křížová 112/4, 586 01 Jihlava
tel: +420 567 564 405
www.hotelgmahler.cz

Všichni členové OS JTP jsou vítáni.
Vítáni jsou i rodinní příslušníci a kamarádi, s nimiž počítáme během veškerého doprovodného programu.
Ubytování jsme zamluvili tamtéž:
Jednolůžkový pokoj vč. snídaně  1400 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně   1700 Kč / noc
Třílůžkový pokoj vč. snídaně       2000 Kč / noc

Program pobytu:
Pátek    10. 6. 2022:         Příjezd ubytování a volný program
Sobota  11. 6. 2022:         9:30 – 12:00 zasedání v hotelovém salonku
Společný oběd (tříchodový do 300 Kč / osobu)
Odpoledne prohlídka města s průvodcem
Večer možnost společné večeře v nějaké příjemné restauraci
Neděle  12. 6. 2022:         Volný program (pro zájemce společná vycházka podle počasí)
Odjezd

Všechny účastníky prosíme, abyste se hlásili co nejdříve na emailu: osjtp@jtpunion.org:

Odborový svaz JTP se účastnil VIII. sjezdu ČMKOS

Ve dnech 29. – 30. dubna se konal VIII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů.

Na VIII. Sjezdu odborářů byl do čela Českomoravské odborové konfederace (ČMKOS) znovuzvolen Josef Středula. Ve vedení zůstává i Radka Sokolová a Vít Samek, kteří svou funkci stejně jako Středula obhájili.

Delegáti sjezdu ČMKOS mimo jiné také formulovali své priority na příští čtyři roky.

V souvislosti se stávající uprchlickou vlnou předseda J. Středula ve svém projevu zmínil i úlohu tlumočníků v této situaci a zastoupení OS JTP v rámci konfederace.

Při slavnostním zahájení předseda Josef Středula přivítal řadu hostů, mezi nimi například Miloše Vystrčila, předsedu Senátu Parlamentu ČR, nebo ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečku.

Za Odborový svaz JTP se sjezdu zúčastnila předsedkyně Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková.

Předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS
Předsedkyně OS JTP Edita Jiráková a místopředsedkyně Alena Šourková na VIII. sjezdu ČMKOS

Odpověď ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka na otevřený dopis tlumočníků a překladatelů

Odpověď ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka

Stěžení body z dopisu:

Ministerstvo vydalo doporučení orgánům veřejné moci přibírajícím a ustanovujícím soudní tlumočníky a soudní překladatele, aby v souvislosti s prováděním úkonů spojených s uprchlickou krizí přiznávaly těmto tlumočníkům a překladatelům odměnu na horní hranici sazby zvýšené o 30% ve smyslu § 7 odst. 2 vyhlášky č. 507/2020 Sb.

Ministerstvo dále ve spolupráci s Justiční akademií uspořádalo sebezkušenostní semináře
pro tlumočníky a překladatele ukrajinštiny a ruštiny s názvem Základy psychohygieny pro tlumočníky a překladatele
. Jejich účelem bylo pomoci tlumočníkům a překladatelům lépe zvládat zvýšenou psychickou zátěž vyvolanou aktuální mimořádnou situací při výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti v uvedených jazycích.

Vzhledem ke kladnému ohlasu ministerstvo plánuje konání dalších seminářů dne 22. 6. 2022 v budově Justiční akademie v pražské Hybernské ulici. Akce je tentokrát určena pro soudní tlumočníky a překladatele všech jazyků.

Vedle shora zmíněných iniciativ ministerstvo kontinuálně hledá cesty a činí veškeré možné kroky s cílem dosáhnout zvýšení stávajících sazeb odměn pro všechny soudní tlumočníky a soudní překladatele, neboť si je vědomo, že úroveň odměňování nastavená poslední právní úpravou stále neodpovídá náročnosti a společenské úloze těchto profesí.

Otevřený dopis nezůstal ze strany ministerstva bez odezvy. Děkujeme.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA PRO TLUMOČNÍKY

PSYCHOTERAPEUTICKÁ INTERVENCE pro tlumočníky a překladatele v krizových situacích.

Děkujeme Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Národní centrum ošetřobvatelství a nelékařských profesí a Systém psychosociální služby Ministerstva zdravotnictví ČR za zpřístupnění linky pro tlumočníky.

Nečekejte, až se zhroutíte.

Jste vystaveni velkému stresu, náročným situacím během tlumočení;

Vyslechli a sdíleli jste mnoho těžkých příběhů a jste se svou bolestí a obavami sami;

Máte vztek a potřebujete lidské sdílení;

Jste zasaženi těžkým příběhem při tlumočení;

Máte potřebu bezpečně sdělovat obtížné zážitky z práce s běženci

Máte potřebu ventilovat myšlenky, které zůstávají, nebo se vracejí v souvislosti s prací s utečenci;

Prožíváte jako tlumočník silné emoce (pláč, hněv, lítost, úzkost…)

Prožíváte jako tlumočník aktuální únavu z vysokého pracovního nasazení;

Pociťujete známky stresového prožívání;

Pociťujete potřebu podpory při vlastním ošetření, sebe péči;

Neváhejte a nechte si pomoci.

Otevřený dopis tlumočníků a překladatelů k aktuální situaci

Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů a další profesní organizace tlumočníků a překladatelů v ČR, včetně Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT, Komora soudních tlumočníků ČR, Obec překladatelů, Překladatelé Severu poslaly společný otevřený dopis adresovaný institucím, které v současné době využívají ve velké míře dobrovolníky, aby tlumočili a překládali v souvislosti s uprchlickou vlnou z válkou sužované Ukrajiny.

Programové prohlášení vlády ČR obsahuje závazek zvýšit odměny pro soudní překladatele a tlumočníky.

Dne 14. ledna se obrátila pracovní skupina soudních tlumočníků a překladatelů, sdružující zástupce českých překladatelských a tlumočnických organizací a akademických pracovišť na ministra spravedlnosti JUDr. P. Blažka společným dopisem, ve kterém oceňuje deklarovaný závazek vlády ČR zlepšit finanční ohodnocení soudních tlumočníků a překladatelů.

Pracovní skupina zároveň poukázala na potřebu celkového zkvalitnění podmínek činnosti, revizi legislativních požadavků, které jsou zdrojem sporů mezi orgány veřejné moci a tlumočníky, zvýšení transparentnosti činnosti soudních tlumočníků a překladatelů, rozvoje v oblasti digitalizace, elektronických úkonů, zvyšování kvality či průběžného vzdělávání.

Body týkající se oblasti soudního tlumočení a překladu jsou součástí kapitoly Spravedlnost a právo Programového prohlášení vlády ČR zveřejněného 7. ledna 2022, konkrétně:

Provedeme revizi systému odměňování znalců, soudních tlumočníků a překladatelů a zvýšíme odměny znalců, soudních tlumočníků a překladatelů na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti těchto profesí.

Dopis ministru spravedlnosti adresovali zástupci těchto organizací: Odborový svaz JTP, Komora soudních tlumončíků a překladatelů ČR, Jednota tlumočníků a překladatelů, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Asociace konferenčních tlumočníků ČR, Ústav jazyka a komunikace neslyšících FF UK, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Iniciativa za lepší zákon

Celé Programové prohlášení vlády naleznete zde

Kompenzační bonus 2022

Finanční správa začala vyplácet kompenzační bonus. Žádat lze až o 40 tisíc korun

Žádat je možné až o 1 000 Kč denně s výjimkou dohodářů, kteří mají nárok až na 500 Kč denně.

O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. a osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr (DPP či DPČ), jejichž tržby primárně v důsledku covidových opatření státu (mimořádná, ochranná či krizová opatření) poklesly minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období. Srovnávací období je stanoveno jako tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.

V současnosti jsou zákonem dány dvě bonusová období od 22. listopadu do 31. prosince 2021, resp. od 1. ledna do 31. ledna 2022.

Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je významné dotčení činnosti, které je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů.

Další podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je splnění testu majoritních příjmů z významně dotčené činnosti (nebo činností). Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou, pokud příjmy pocházející z činností, jejichž výkon byl významně dotčen, byly v rámci srovnávacího období příjmy převažujícími (nadpolovičními). 

Více informací ke kompenzačnímu bonusu se dozvíte na stránkách finanční správy zde.

Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů

Překladatelé a tlumočníci debatovali za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly o pracovních podmínkách v jednotlivých odvětvích.

Praha, 26. 11. 2021. Během bezmála tříhodinového jednání byl představen překlad beletrie, audiovizuální překlad, tlumočení a překlad českého znakového jazyka i soudní překlad a tlumočení.

Hovořilo se o aktuálních trendech jak v ČR, tak v celoevropském kontextu, nejen o cenách, ale o celkovém nastavení pracovních podmínek a postavení tlumočníků a překladatelů na trhu práce, o specializovaném vzdělání pro tlumočníky a překladatele a nedostupnosti certifikace v některých oborech, jako je například český znakový jazyk.

Diskutovala se také připravovaná evropská legislativa v oblasti kolektivního vyjednávání OSVČ. Více než 24 milionů lidí v EU je samostatně výdělečně činných, přičemž v odvětvích, jako jsou média, umění a zábava, je téměř polovina všech pracovníků samostatně výdělečně činná.

Na základě setkání zástupci jednotlivých oblastí vypracovali analýzy, popisující nejpalčivější problémy a oblasti možné spolupráce s experty ČMKOS. O jednotlivých oblastech se povedou další specializovaná jednání.

Postupně jsou představeny jednotlivé oblasti překladu a tlumočení
Miroslav Pošta představuje situaci překladatelů audiovizuálních děl
Marie Horáková (uprostřed) představuje situaci tlumočníků českého znakového jazyka, vlevo Filip Machač, vpravo Martin Mikuláš
předseda ČMKOS Josef Středula (uprostřed), vlevo Martin Severýn

Setkání předsedkyně OS JTP Edity Jirákové s předsedou ČMKOS J. Středulou

V pátek 15. října proběhlo jednání předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů (OS JTP) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou.

Předsedkyně OS JTP během jednání nastínila situaci v oblasti pracovních podmínek tlumočníků a překladatelů, a to jak mluvených jazyků, konkrétně v agendě uměleckého překladu, soudního překladu a tlumočení, tlumočení českého znakového jazyka a komunikačních systémů neslyšících, zahraničních produkcí u audiovizuálních překladatelů, působení globálních zadavatelů či nově připravované evropské legislativy týkající se OSVČ v kreativních profesích a trhu práce aj.

Předseda ČMKOS projevil zájem o podrobnější seznámení s problematikou a přijal pozvání k účasti na kulatém stolu, kde by jednotlivé oblasti představili zástupci různých tlumočnických a překladatelských oblastí.

Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů na půdě OS JTP se připravuje na listopad a věříme, že vývoj epidemiologické situace nám umožní jej uskutečnit v prezenčním režimu.