Evropská komise schválila pokyny ke kolektivnímu vyjednávání OSVČ

Evropská komise schválila pokyny pro uplatňování práva hospodářské soutěže Unie na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek samostatně výdělečně činných osob.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5796

Pokyny objasňují, kdy se mohou OSVČ spojit, aby společně vyjednaly lepší pracovní podmínky, aniž by porušovaly pravidla EU pro hospodářskou soutěž.

Výkonná místopředsedkyně komise pro Evropu připravenou pro digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla: „Osoby samostatně výdělečně činné v digitální ekonomice i mimo ni nemusí být schopni individuálně vyjednat dobré pracovní podmínky, a proto mohou čelit obtížným pracovním podmínkám. Spojení OSVČ za účelem kolektivního vyjednávání může být mocným nástrojem ke zlepšení takových podmínek. Cílem nových pokynů je poskytnout právní jistotu osobám samostatně výdělečně činným tím, že vyjasní, kdy právo hospodářské soutěže nebrání jejich snaze kolektivně vyjednávat o lepších podmínkách.“

Směrnice je důležitý krok k posílení kolektivního vyjednávání jako univerzálního pracovního práva, a to i pro osoby samostatně výdělečně činné.
Směrnice objasňují, že při vyjednávání o zlepšení pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných a osob na volné noze nelze odbory považovat za nezákonné kartely podle antimonopolního práva EU.
Důležité je, že Komise rovněž uznává autonomii sociálních partnerů a respektování způsobů kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni.
 
Jako součást probíhajícího přezkumu udržitelnosti právního rámce hospodářské soutěže EU tyto pokyny významně přispívají k sociálně odpovědnějším politikám hospodářské soutěže a jejich vymáhání. Kolektivní vyjednávání je důležitým nástrojem v boji proti zneužívání monopolní moci zaměstnavatelů na trhu práce a nejistých forem práce.
 
Schválené pokyny se řídí celkovou strukturou a kategoriemi stanovenými v návrhu pokynů z prosince 2021:
•       OSVČ samostatně výdělečně činné v situaci srovnatelné se zaměstnanci, kteří:
o   poskytují služby převážně jednomu podniku;
o   pracují bok po boku se zaměstnanci; nebo
o   poskytují služby digitální pracovní platformě nebo jejím prostřednictvím;
•       Samostatně výdělečně činné osoby ve slabší pozici, které:
o   vyjednávají s celým sektorem nebo ekonomicky silnějšími společnostmi; nebo
o   kolektivně vyjednávají podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů EU.
 
Pokyny se vztahují na samostatně výdělečně činné osoby offline i online.

Více informací o pokynech a důležité odkazy v tiskové zprávě Evropské komise