Stanovy

Stanovy Odborového svazu Jednoty tlumočníků a překladatelů

ze dne 19. 10. 2018

Preambule

OS Jednota tlumočníků a překladatelů, odborový svaz ve smyslu ust. § 3025 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OS JTP), se ustavila, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů. OS JTP vstupuje do jednání se státními orgány, organizacemi, které zprostředkovávají práci tlumočníků a překladatelů, a se všemi, kdo tuto práci za úplatu využívají. OS JTP uzavírá kolektivní smlouvy za ty své řádné členy v trvalém pracovním poměru, kteří o to písemně požádají. OS JTP dále jedná se všemi institucemi a orgány, které se podílejí na sociálním zabezpečení tlumočníků a překladatelů nebo které se podílejí na jejich odborné přípravě. OS JTP rovněž hájí zájmy tlumočníků a překladatelů na veřejnosti.

Článek 1.

OS JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů, nezávislá na politických stranách a hnutích. OS JTP je samostatný právní subjekt se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Článek 2.

OS JTP sdružuje fyzické osoby, pro které jsou základním nebo vedlejším zdrojem obživy tlumočení, překládání a příbuzné činnosti a právnické osoby dle čl. 5 B).

Článek 3.

OS JTP rozvíjí styky a spolupráci se všemi národními i mezinárodními organizacemi podobného zaměření.

Článek 4.

Členem OS JTP může být každý tlumočník, překladatel, lexikograf, učitel v oboru translatologie, či příslušník příbuzných tvůrčích profesí.

Článek 5.

Formy členství

 1. Členství řádné
  Řádnými členy jsou profesionální tlumočníci a překladatelé, pro které je tlumočení a překládání prokazatelně hlavním či vedlejším zdrojem příjmů,
 2. Členství přidružené
  Přidruženými členy jsou profesní a odborové organizace příbuzných tvůrčích oborů.

Článek 6.

Práva a povinnosti člena

Práva člena

 1. Člen OS JTP má právo vlastnit a užívat průkaz člena.
  1. Člen OS JTP má právo zúčastňovat se činnosti OS JTP, aktivně se na ní podílet, vznášet připomínky k činnosti OS JTP, jejích orgánů i jednotlivých členů, předkládat návrhy a podněty.
  2. Členové mají zejména následující práva:
   1. volit a být voleni podle klíče určeného Výkonným výborem do všech orgánů OS JTP,
   2. podávat návrh na svolání mimořádného Shromáždění členů podle čl. 9 I. G) d) stanov,
   3. podle klíče určeného Výkonným výborem zastupovat jiné členy na Shromáždění členů,
   4. podle klíče určeného Výkonným výborem se nechat zastupovat na Shromáždění členů jinými členy,
   5. být zastoupeni ve všech orgánech OS JTP.

Povinnosti člena

 1. Platit řádně roční členské příspěvky.
 2. Dodržovat stanovy OS JTP.
 3. Všemi dostupnými prostředky hájit zájmy a majetek OS JTP.

Článek 7.

Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a schválením Výkonným výborem
 2. Členství zaniká:
  1. úmrtím nebo zánikem člena,
  2. na základě písemného oznámení člena o odstoupení
  3. v případě, že člen nezaplatí členský příspěvek do konce února běžného roku a neučiní tak ani na výzvu Výkonného výboru, a to na základě rozhodnutí Výkonného výboru,
  4. v případě, že člen hrubě poruší stanovy OS JTP,
  5. člen má právo odvolat se proti rozhodnutí Výkonného výboru ke Shromáždění členů.

Článek 8.

Členské příspěvky

O výši ročního členského příspěvku rozhoduje Shromáždění členů vždy na další funkční období.

Článek 9.

Organizační struktura

Shromáždění členů

 1. Nejvyšším orgánem OS JTP je Shromáždění členů, to se schází minimálně jednou ročně.
 2. Shromáždění členů svolává Výkonný výbor prostřednictvím elektronické pošty a písemně u členů, kteří nemají osobní elektronickou adresu, nejpozději jeden měsíc předem. Současně oznámí svolání shromáždění na svém webu. Pozvání obsahuje návrh pořadu jednání, programu a dokumentů.
 3. Účast na Shromáždění členů je právem všech členů.
 4. Shromáždění členů je usnášeníschopné, pokud se jej účastní přímo nejméně 1/2 členů OS JTP.
 5. Pokud se Shromáždění členů nesejde v potřebném počtu členů, je usnášeníschopné po uplynutí jedné hodiny od původně stanoveného začátku. V takovém případě se smí usnášet pouze na základě původně stanoveného programu. F) Výkonný výbor může rozhodnout o tom, že shromáždění členů proběhne formou korespondenčního hlasování členů OS JTP. V takovém případě musí současně stanovit jeho pravidla.
 6. Výkonný výbor může rozhodnout o tom, že shromáždění členů proběhne formou korespondenčního hlasování členů OS JTP. V takovém případě musí současně stanovit jeho pravidla.
 7. Shromáždění členů
  1. volí a odvolává v tajných přímých volbách:
   1. členy statutárního orgánu podle čl. 9, bodu IV
   2. revizory hospodaření OS JTP.
  2. schvaluje veřejným nebo tajným přímým hlasováním:
   1. stanovy OS JTP a jejich změny
   2. výši ročního členského příspěvku na následující rok
   3. zprávu o činnosti za uplynulý rok
   4. zprávu o hospodaření za uplynulý rok
   5. zprávu revizorů hospodaření OS JTP
   6. rozpočet na následující rok
  3. uděluje na návrh revizorů hospodaření OS JTP absolutorium všem členům odstupujícího Výkonného výboru; o tomto návrhu se hlasuje veřejným nebo tajným přímým hlasováním
  4. musí být svoláno, pokud o to požádá, resp. požádají:
   1. nejméně 1/10 řádných členů [čl. 5 A) ]
   2. revizoři hospodaření OS JTP
  5. rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, nerozhodne-li samo nadpoloviční většinou přítomných hlasů jinak

Výkonný výbor OS JTP

 1. Výkonný výbor OS JTP řídí běžnou agendu mezi zasedáními Shromáždění členů a je mu za svá rozhodnutí odpovědný.
 2. Výkonný výbor OS JTP je statutárním orgánem podle čl. 9, bodu IV.
 3. Výkonný výbor OS JTP se schází podle potřeby.
 4. Výkonný výbor OS JTP rozhoduje prostou většinou hlasů.

Statutární orgán

 1. Členy statutárního orgánu – výkonného výboru OS JTP jsou předseda, místopředseda a výkonný tajemník a jednají každý samostatně.
 2. Statutární orgán OS JTP je odpovědný Shromáždění členů.

Článek 10.

Informace členům

OS JTP průběžně informuje členy o dění v organizaci. K tomuto účelu vydává zpravodaj.

Článek 11.

Hospodaření

 1. Finanční prostředky spravuje pokladník a další členové pověření Shromážděním členů.
 2. Zdroje příjmů:
  1. roční členské příspěvky
  2. dary, dědictví, dotace, subvence, úroky a jiné příjmy

Článek 12.

Zánik OS JTP

OS JTP zanikne, pokud o tom rozhodne Shromáždění členů 2/3 většinou. Současně s rozhodnutím o zániku OS JTP musí být rozhodnuto o způsobu likvidace OS JTP.

Článek 13.

Platnost stanov

Stanovy přijaté ustavujícím shromážděním členů dne 19. 10. 2018 nabývají účinnost dnem evidování u příslušného soudu.