VALNÁ HROMADA OS JTP 2023 v Pardubicích

Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na letošní Shromáždění členů OS JTP tentokrát do Pardubic, města perníku.

Jako každým rokem se těšíme, že využijeme příležitost probrat novinky a plány OS JTP.

Zasedání se bude konat prezenčně v sobotu 3. 6. 2023 dopoledne.
Místo konání: www.hotellabe.cz

Všichni členové OS JTP jsou vítáni.
Ubytování tamtéž:
Jednolůžkový pokoj vč. snídaně  1260 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně    1490 Kč / noc

Harmonogram akce:

  • Pátek 2. 6. Příjezd ubytování a volný program
  • Sobota  3. 6.         9:30 – 12:00 zasedání v hotelovém salonku
  • Společný oběd
  • Odpoledne prohlídka města s průvodcem
  • Večer možnost společné večeře ve městě
  • Neděle  4. 6.        Volný program (pro zájemce společná vycházka)
  • Odjezd

Návrh pořadu jednání výročního Shromáždění členů:

  • volba předsedajícího a návrhové + mandátové komise
  • zpráva o činnosti
  • zpráva o hospodaření
  • návrh rozpočtu
  • projednání a schválení zpráv a rozpočtu
  • různé

Všechny účastníky prosíme, aby se hlásili co nejdříve a uvedli:
Jméno + počet doprovázejících osob:
Ubytování na první, druhou nebo obě noci?
Jaký pokoj — jednolůžkový, dvoulůžkový, s kým?
Případně další poznámky, dotazy, požadavky a omezení.
Nahlaste se prosím i když přijedete na otočku, ať víme, kolik máme objednat kávy, případně obědů.

 
Těšíme se na vás!
Výbor OS JTP

Valná hromada ze dne 19. 6. 2021 v Praze

Přítomni: 23
Plné moci: 17

Sjezd OS JTP schválil:

  1. zprávu o činnosti, přednesenou předsedkyní OS A. Diabovou
  2. zprávu o hospodaření, přednesenou tajemníkem P. Kautským
  3. udělil absolutorium odstupujícímu výboru OS JTP
  4. zvolil členy výboru OS:
    • Editu Jirákovou do funkce předsedkyně OSJTP (statutární zástupkyně)
    • Alenu Šourkovou do funkce místopředsedkyně OSJTP (stat. zástupkyně)
    • Petra Kautského do funkce tajemníka OSJTP (statutární zástupce)
    • zvolil revizorku účtů:
    • Barboru Stejskalovou
  5. ukládá tajemníkovi, aby složení výboru po dnešních volbách oznámil orgánům ČMKOS a požádal o zápis do spolkového rejstříku.
  6. Sjezd Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů na svém zasedání dne 19. června 2021 projednal a schválil zprávu o hospodaření za rok 2020 s tím, že hospodářský výsledek ve výši 331,52 Kč bude použit na činnosti svazu v následujících letech.
  7. Podpisové právo na dané volební období 2021-2024 budou mít:
    • Edita Jiráková
    • Petr Kautský
    • Alena Šourková

Ověřovatelky:

  • Jana Hašková
  • Barbora Stejskalová