Připomínky OS JTP k návrhu novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ projednala Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů a do svého stanoviska zahrnula připomínky Odborového svazu JTP, který materiál posoudil v úzké návaznosti na aktivity pracovní skupiny zřízené Národním pedagogickým institutem za účelem přípravy profesní kvalifikace Tlumočník znakového jazyka.

 • Existuje rozpor s důvodovou zprávou: Dopad na podnikatelské prostředí, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, a dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a na životní prostředí se nepředpokládají.

Návrh regulace má dle našeho expertního posouzení zásadní dopad na osoby s (nejen sluchovým) postižením směrem k přístupnosti ke konání zkoušky.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

 • Vzhledem k tomu, že MŠMT a NPI ČR připravují profesní kvalifikaci Tlumočník znakového jazyka, která má potenciál zásadním způsobem zajistit kvalitu tlumočnických služeb pro neslyšící a podpořit tak naplňování jejich práv, je třeba v regulaci ošetřit, aby tato profesní kvalifikace mohla být funkčně zařazena do systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tak jak ji rámuje tento předkládaný materiál.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

 • Návrh ministerstva zachovává rozhodovací a schvalovací pravomoc nad obsahem Národní soustavy kvalifikací, s odvoláním na reakci dle potřeby trhu práce, pouze Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Vazba na potřeby trhu práce není ve smyslu gesčního zákona v kompetenci MŠMT a je proto nezbytné, aby role členů Rady byla také povahy schvalovací a rozhodovací. Navrhujeme, aby Rada získala nadresortní charakter, byla zřízena jako poradním orgán vlády, umožňovala tak koordinaci a řízení aktivit v oblasti odborného a profesního vzdělávání prostřednictvím zřízení a legislativního ukotvení Rady vlády pro kvalifikace, odborné a profesní vzdělávání na základě společného záměru podpory dalšího profesního vzdělávání jako integrální součásti celoživotního učení (MŠMT, MPSV, SP ČR, HK ČR, KZPS, AK ČR a ČMKOS).

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Souhrnné stanovisko k návrhu novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, obsahující připomínky OS JTP, bylo předkladateli zasláno dne 9. 7. 2024.

Stanovisko je dostupné ve veřejné části systému eKLEP a zde

Plně podporujeme dnešní stávku soudních zaměstnanců a zaměstnankyň

🟥 Odborový svaz justice vyhlásil na středu 29. 5. 2024 stávku. Požaduje vyšší finanční ohodnocení pro administrativní personál na soudech.

🟥 OS JTP podporuje oprávněné požadavky justičních odborů a využívá této příležitosti, aby připomenul, že justiční pracovníci vykonávají velmi náročnou a odpovědnou práci a podílí se na vytváření nezávislé soudní moci v naší zemi.

🟥 Hlavním požadavkem justičních odborů je zvýšení platů nesoudcovských pracovníků, kteří často nemají peníze ani na základní životní potřeby.

🟥 Odborový svaz tlumočníků a překladatelů, mezi jehož členy jsou také soudní tlumočníci a překladatelé, si plně uvědomuje nároky na odbornost a kvalitu odborného aparátu soudů a sdílí obavy před možným kolapsem některých soudů.

🟥 OS JTP zároveň oceňuje rozhodnutí Soudcovské unie požadavky justičních odborů podpořit. Stejně tak vítáme slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že vnímá naléhavou potřebu se situací zabývat a otázku finančního ohodnocení zaměstnanců justice řešit.

NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Zástupci JTP na konferenci Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením

OS JTP se plně ztotožňuje se stanoviskem ASNEP (www.asnep.cz), organizace sdružující organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která usiluje o naplňování práv osob se sluchovým postižením.

Stanovisko se vyjadřuje k plánovanému zásadnímu omezení existence a financování nadregionálních sociálních služeb. K tomu dojde, pokud bude v plné šíři schválen poslanecký návrh měnící zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v podobě, jak jej předkládá pan Marian Jurečka, konkrétně §3. Doufáme, že jde o nezamýšlené úsilí, kdy předkladatel pouze neměl v daném čase dostupné všechny informace o dopadech této části návrhu nejen na osoby se sluchovým postižením. 

Navrhované omezení nadregionálních sociálních služeb bude mít zásadní dopad na dostupnost už takto nedostatkových tlumočnických, přepisovatelských a dalších unikátních služeb (nejen) pro osoby se sluchovým postižením. Tím dojde k zásadnímu negativnímu dopadu na naplňování práv těchto lidí. Likvidace nadregionální sociálních služeb a jejich převod na jednotlivé kraje přinese nedostupnost služeb v dosavadní kvalitě. V této situaci poskytovatelé tlumočení a přepisu byli před vznikem stávajících nadregionálních služeb. Dříve je totiž zajišťovala pečovatelská služba a právě nefunkčnost na regionální úrovni byla důvodem pro zajištění tlumočení a přepisu prostřednictvím nadregionálních služeb. Současné sítě služeb a podpory byly budovány více než 15 let, tato profesionální práce by přišla vniveč. Navíc dojde k  zásadnímu navýšení nákladů na poskytování služeb pro neslyšící a nedoslýchavé.

Celé znění stanoviska najdete zde:

NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Prohlášení výboru OSJTP k protestním odborovým akcím dne 27. 11. 2023

Výbor OS Jednota tlumočníků a překladatelů vyjadřuje podporu celostátní hodinové výstražné stávce za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR, jakož i výstražnou jednodenní stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a další společné protestní odborové akce konané dne 27. 11. 2023.

Tlumočníci a překladatelé působí v různých segmentech a oborech, včetně vzdělávání, kultury až po justici. V souvislosti s hrozícími škrty v rozpočtu školství upozorňujeme zvláště na vážnou situaci tlumočníků českého znakového jazyka působících v základních a středních školách, jejichž absence může ohrozit dostupnost vzdělávání pro ohroženou skupinu obyvatelstva.

Benefitní portál pro členy OS JTP

Benefitní portál Odboryplus.cz je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev.

Odboryplus.cz nabízí mnoho zajímavých benefitů: výrazné slevy při nákupu osobních automobilů, výhodnější pojištění, zvýhodněné mobilní a internetové tarify, slevy u dopravců, ale i cestovních kanceláří atd.

Vlastníkem benefitního portálu Odboryplus.cz je Českomoravská konfederace odborových svazů, největší odborová centrála v ČR.

Jedinou podmínkou pro využití nabídek portálu je členství v některé z odborových organizací sdružených v ČMKOS.

Zásadní připomínka k návrhu cizineckého zákona

Odborový svaz JTP prostřednictvím ČMKOS podal zásadní připomínku k návrhu cizineckého zákona, konkrétně k ustanovení § 419, odst. 3, které uvádí:

 „K tlumočení úkonu v řízení může správní orgán použít namísto tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků a překladatelů certifikované technické zařízení.“ Celé znění návrhu zákona zde

Toto ustanovení navrhujeme odstranit bez náhrady.

OS JTP v odůvodnění mimo jiné uvádí:

Automatický překlad nesmí být přímým prostředkem zajišťujícím práva cizinců na tlumočení v komplexních a důležitých situacích bezprostředně zasahujících do jejich základních lidských práv založených nejen zákonem, ale garantovaných i ústavními předpisy (Listina základních práv a svobod) i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly k ní, Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech).

OS JTP vyjadřuje podporu požadavkům podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách

28. března 2023

OS JTP podporuje úsilí iniciativy Hodina pravdy, která požaduje důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících.

V Den učitelů, 28. 3. 2023, se členové OS JTP zúčastnili protestního pochodu, který na neúnosnou situaci upozornil.

Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci

OS JTP se plně ztotožňuje s požadavkem České konference rektorů, aby došlo k navýšení prostředků na vysoké školy na průměr OECD, což by v tuto chvíli znamenalo navýšit tento výdaj o zhruba 10 miliard Kč.

Navýšení peněz na vysoké školství nelze chápat pouze jako výdaj, ale mnohem spíš jako investici. Bez rozvoje vzdělávání a vědy si nelze představit ekonomický úspěch.

VALNÁ HROMADA OS JTP 2023 v Pardubicích

Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na letošní Shromáždění členů OS JTP tentokrát do Pardubic, města perníku.

Jako každým rokem se těšíme, že využijeme příležitost probrat novinky a plány OS JTP.

Zasedání se bude konat prezenčně v sobotu 3. 6. 2023 dopoledne.
Místo konání: www.hotellabe.cz

Všichni členové OS JTP jsou vítáni.
Ubytování tamtéž:
Jednolůžkový pokoj vč. snídaně  1260 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně    1490 Kč / noc

Harmonogram akce:

 • Pátek 2. 6. Příjezd ubytování a volný program
 • Sobota  3. 6.         9:30 – 12:00 zasedání v hotelovém salonku
 • Společný oběd
 • Odpoledne prohlídka města s průvodcem
 • Večer možnost společné večeře ve městě
 • Neděle  4. 6.        Volný program (pro zájemce společná vycházka)
 • Odjezd

Návrh pořadu jednání výročního Shromáždění členů:

 • volba předsedajícího a návrhové + mandátové komise
 • zpráva o činnosti
 • zpráva o hospodaření
 • návrh rozpočtu
 • projednání a schválení zpráv a rozpočtu
 • různé

Všechny účastníky prosíme, aby se hlásili co nejdříve a uvedli:
Jméno + počet doprovázejících osob:
Ubytování na první, druhou nebo obě noci?
Jaký pokoj — jednolůžkový, dvoulůžkový, s kým?
Případně další poznámky, dotazy, požadavky a omezení.
Nahlaste se prosím i když přijedete na otočku, ať víme, kolik máme objednat kávy, případně obědů.

 
Těšíme se na vás!
Výbor OS JTP

ZPRÁVA: Jednání OS JTP o záměru překladatelské aplikace Tap2U

Dne 11. 1. 2023 proběhlo jednání zástupců překladatelských / tlumočnických organizací (Jednota tlumočníků a překladatelů, Odborový svaz JTP, Asociace konferenčních tlumočníků) a akademické sféry (Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) s vedením společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP, a.s.), společností vlastněnou Univerzitou Karlovou a realizující technologický transfer Univerzity Karlovy. Na jednání byl přítomen člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy, předseda správní rady CUIP, a.s. a technologický ředitel a patentový zástupce CUIP, a.s.

Co jednání předcházelo:

Zástupci překladatelů/tlumočníků v průběhu roku 2022 uskutečnili dvě jednání se zástupci projektu Tap2U, písemně oslovili ve věci projektu Tap2U rektorku Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., která projektu Tap2U udělila svou záštitu. Dále písemně oslovili Policejní prezidium, které projektu Tap2U přislíbilo součinnost a obrátili se na Českou televizi a Český rozhlas v souvislosti s nevyvážeností odvysílaných reportáží o připravované aplikaci. Zástupci uvedených překladatelských a tlumočnických organizací se osobně zúčastnili tiskové konference ke spuštění překladatelské aplikace Tap2U, která v prosinci 2022 proběhla na půdě FFUK za účasti rektorky Univerzity Karlovy.

Výstupy z jednání 11. 1. 2023:

Zástupci překladatelů/tlumočníků shrnuli své dosavadní poznatky a uskutečněná jednání.

Zástupci CUIP představili svou vizi dalšího rozvoje aplikace Tap2U, kterou budou nadále rozvíjet v rámci své organizace jako aplikaci pro zájmovou komunitu. Informovali, že ke dni jednání 11. 1. byla spuštěna alfa fáze projektu, kam mají přístup jen pracovníci CUIP, resp. Tap2U, s.r.o. Tato fáze má probíhat minimálně několik měsíců, než by se aplikace otevřela například studentům nebo jiným dobrovolníkům a zájemcům o volnočasové překládání v komunitě (fáze beta). Zda se podaří následně rozšířit a přizvat do komunity i profesionální překladatele, je zatím otázka nedořešená.

Dále zástupci CUIP konstatovali, že Tap2U v rámci první etapy nebude profesionální službou, nebude zprostředkovatelskou agenturou, má sloužit jako komunita pro studenty a všechny zájemce o jazyk, kteří společně mohou řešit různé možnosti překladu jednoho textu. V případě úspěšného fungování zvažují autoři v další fázi projektu i profesionální nadstavbu, která by byla vyhrazena pro ověřené profesionální překladatele. Případný zisk by do budoucna aplikace mohla generovat formou prodeje získaných dat z realizovaných překladů pro jejich další využití aplikacemi strojového překladu.

CUIP konstatoval, že v projektu Tap2U se řeší právní otázky komunitního sdílení textů, kdy se do aplikace nemohou nyní, ani v budoucnu, nahrávat texty podléhající autorským právům nebo texty obsahující citlivé údaje.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dotazovali na komunikaci Tap2U s Policií ČR, která je zmíněna i v tiskové zprávě ke spuštění aplikace. Předložili komunikaci OSJTP s Policejním prezidiem a odpověď na dotaz zaslaný jménem OS JTP podle par. 106/1999 Zákona o svobodném přístupu k informacím. CUIP konstatoval, že interně řeší otázky právního charakteru a dosud pracují s informativními texty obecného charakteru, které jim po prvním jednání zástupců Tap2U s Policejním prezidiem byly zaslány.

Zástupci překladatelů/tlumočníků dále zmínili zmatečnost reportáží o aplikaci v ČT a ČRo, o nichž však CUIP údajně dosud nevěděl.

Dalším bodem zájmu zástupců překladatelů/tlumočníků byla nadstavba tlumočnická, o které se na tiskové konferenci i v písemné komunikaci hovořilo. Podle CUIP nyní celá tlumočnická část byla uspána a neřeší se kvůli nejen technickým, ale i právním otázkám.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dále dotazovali na možnosti aplikace blokovat trolly a identifikovat nevhodné členy komunity, na ochranu dat uživatelů, zajištění mlčenlivosti atd.

Dále upozornili, že prezentace projektu jako pomoci při uprchlické krizi je nešťastná a doporučují v případě zaměření na uprchlíky kontaktovat organizace, které se managementem zvládání uprchlické krize věnují, kde je tendence od dobrovolnického tlumočení přejít naopak k profesionalizaci služby.

Závěrem uvedli, že by je velmi mrzelo, kdyby se vůči projektu, který vzniká pod záštitou paní rektorky Univerzity Karlovy prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. museli v budoucnu negativně vymezovat, a nabídli další jednání před spuštěním dalších fází projektu.

(zpracovala: E. Jiráková)