Prohlášení výboru OSJTP k protestním odborovým akcím dne 27. 11. 2023

Výbor OS Jednota tlumočníků a překladatelů vyjadřuje podporu celostátní hodinové výstražné stávce za účelem prosazení požadavku na navýšení částky určené na financování vysokého školství v ČR, jakož i výstražnou jednodenní stávku Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a další společné protestní odborové akce konané dne 27. 11. 2023.

Tlumočníci a překladatelé působí v různých segmentech a oborech, včetně vzdělávání, kultury až po justici. V souvislosti s hrozícími škrty v rozpočtu školství upozorňujeme zvláště na vážnou situaci tlumočníků českého znakového jazyka působících v základních a středních školách, jejichž absence může ohrozit dostupnost vzdělávání pro ohroženou skupinu obyvatelstva.

Benefitní portál pro členy OS JTP

Benefitní portál Odboryplus.cz je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev.

Odboryplus.cz nabízí mnoho zajímavých benefitů: výrazné slevy při nákupu osobních automobilů, výhodnější pojištění, zvýhodněné mobilní a internetové tarify, slevy u dopravců, ale i cestovních kanceláří atd.

Vlastníkem benefitního portálu Odboryplus.cz je Českomoravská konfederace odborových svazů, největší odborová centrála v ČR.

Jedinou podmínkou pro využití nabídek portálu je členství v některé z odborových organizací sdružených v ČMKOS.

Zásadní připomínka k návrhu cizineckého zákona

Odborový svaz JTP prostřednictvím ČMKOS podal zásadní připomínku k návrhu cizineckého zákona, konkrétně k ustanovení § 419, odst. 3, které uvádí:

 „K tlumočení úkonu v řízení může správní orgán použít namísto tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků a překladatelů certifikované technické zařízení.“ Celé znění návrhu zákona zde

Toto ustanovení navrhujeme odstranit bez náhrady.

OS JTP v odůvodnění mimo jiné uvádí:

Automatický překlad nesmí být přímým prostředkem zajišťujícím práva cizinců na tlumočení v komplexních a důležitých situacích bezprostředně zasahujících do jejich základních lidských práv založených nejen zákonem, ale garantovaných i ústavními předpisy (Listina základních práv a svobod) i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly k ní, Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech).

OS JTP vyjadřuje podporu požadavkům podfinancovaných humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách

28. března 2023

OS JTP podporuje úsilí iniciativy Hodina pravdy, která požaduje důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících.

V Den učitelů, 28. 3. 2023, se členové OS JTP zúčastnili protestního pochodu, který na neúnosnou situaci upozornil.

Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci

OS JTP se plně ztotožňuje s požadavkem České konference rektorů, aby došlo k navýšení prostředků na vysoké školy na průměr OECD, což by v tuto chvíli znamenalo navýšit tento výdaj o zhruba 10 miliard Kč.

Navýšení peněz na vysoké školství nelze chápat pouze jako výdaj, ale mnohem spíš jako investici. Bez rozvoje vzdělávání a vědy si nelze představit ekonomický úspěch.

VALNÁ HROMADA OS JTP 2023 v Pardubicích

Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na letošní Shromáždění členů OS JTP tentokrát do Pardubic, města perníku.

Jako každým rokem se těšíme, že využijeme příležitost probrat novinky a plány OS JTP.

Zasedání se bude konat prezenčně v sobotu 3. 6. 2023 dopoledne.
Místo konání: www.hotellabe.cz

Všichni členové OS JTP jsou vítáni.
Ubytování tamtéž:
Jednolůžkový pokoj vč. snídaně  1260 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně    1490 Kč / noc

Harmonogram akce:

 • Pátek 2. 6. Příjezd ubytování a volný program
 • Sobota  3. 6.         9:30 – 12:00 zasedání v hotelovém salonku
 • Společný oběd
 • Odpoledne prohlídka města s průvodcem
 • Večer možnost společné večeře ve městě
 • Neděle  4. 6.        Volný program (pro zájemce společná vycházka)
 • Odjezd

Návrh pořadu jednání výročního Shromáždění členů:

 • volba předsedajícího a návrhové + mandátové komise
 • zpráva o činnosti
 • zpráva o hospodaření
 • návrh rozpočtu
 • projednání a schválení zpráv a rozpočtu
 • různé

Všechny účastníky prosíme, aby se hlásili co nejdříve a uvedli:
Jméno + počet doprovázejících osob:
Ubytování na první, druhou nebo obě noci?
Jaký pokoj — jednolůžkový, dvoulůžkový, s kým?
Případně další poznámky, dotazy, požadavky a omezení.
Nahlaste se prosím i když přijedete na otočku, ať víme, kolik máme objednat kávy, případně obědů.

 
Těšíme se na vás!
Výbor OS JTP

ZPRÁVA: Jednání OS JTP o záměru překladatelské aplikace Tap2U

Dne 11. 1. 2023 proběhlo jednání zástupců překladatelských / tlumočnických organizací (Jednota tlumočníků a překladatelů, Odborový svaz JTP, Asociace konferenčních tlumočníků) a akademické sféry (Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) s vedením společnosti Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP, a.s.), společností vlastněnou Univerzitou Karlovou a realizující technologický transfer Univerzity Karlovy. Na jednání byl přítomen člen kolegia rektorky Univerzity Karlovy, předseda správní rady CUIP, a.s. a technologický ředitel a patentový zástupce CUIP, a.s.

Co jednání předcházelo:

Zástupci překladatelů/tlumočníků v průběhu roku 2022 uskutečnili dvě jednání se zástupci projektu Tap2U, písemně oslovili ve věci projektu Tap2U rektorku Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., která projektu Tap2U udělila svou záštitu. Dále písemně oslovili Policejní prezidium, které projektu Tap2U přislíbilo součinnost a obrátili se na Českou televizi a Český rozhlas v souvislosti s nevyvážeností odvysílaných reportáží o připravované aplikaci. Zástupci uvedených překladatelských a tlumočnických organizací se osobně zúčastnili tiskové konference ke spuštění překladatelské aplikace Tap2U, která v prosinci 2022 proběhla na půdě FFUK za účasti rektorky Univerzity Karlovy.

Výstupy z jednání 11. 1. 2023:

Zástupci překladatelů/tlumočníků shrnuli své dosavadní poznatky a uskutečněná jednání.

Zástupci CUIP představili svou vizi dalšího rozvoje aplikace Tap2U, kterou budou nadále rozvíjet v rámci své organizace jako aplikaci pro zájmovou komunitu. Informovali, že ke dni jednání 11. 1. byla spuštěna alfa fáze projektu, kam mají přístup jen pracovníci CUIP, resp. Tap2U, s.r.o. Tato fáze má probíhat minimálně několik měsíců, než by se aplikace otevřela například studentům nebo jiným dobrovolníkům a zájemcům o volnočasové překládání v komunitě (fáze beta). Zda se podaří následně rozšířit a přizvat do komunity i profesionální překladatele, je zatím otázka nedořešená.

Dále zástupci CUIP konstatovali, že Tap2U v rámci první etapy nebude profesionální službou, nebude zprostředkovatelskou agenturou, má sloužit jako komunita pro studenty a všechny zájemce o jazyk, kteří společně mohou řešit různé možnosti překladu jednoho textu. V případě úspěšného fungování zvažují autoři v další fázi projektu i profesionální nadstavbu, která by byla vyhrazena pro ověřené profesionální překladatele. Případný zisk by do budoucna aplikace mohla generovat formou prodeje získaných dat z realizovaných překladů pro jejich další využití aplikacemi strojového překladu.

CUIP konstatoval, že v projektu Tap2U se řeší právní otázky komunitního sdílení textů, kdy se do aplikace nemohou nyní, ani v budoucnu, nahrávat texty podléhající autorským právům nebo texty obsahující citlivé údaje.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dotazovali na komunikaci Tap2U s Policií ČR, která je zmíněna i v tiskové zprávě ke spuštění aplikace. Předložili komunikaci OSJTP s Policejním prezidiem a odpověď na dotaz zaslaný jménem OS JTP podle par. 106/1999 Zákona o svobodném přístupu k informacím. CUIP konstatoval, že interně řeší otázky právního charakteru a dosud pracují s informativními texty obecného charakteru, které jim po prvním jednání zástupců Tap2U s Policejním prezidiem byly zaslány.

Zástupci překladatelů/tlumočníků dále zmínili zmatečnost reportáží o aplikaci v ČT a ČRo, o nichž však CUIP údajně dosud nevěděl.

Dalším bodem zájmu zástupců překladatelů/tlumočníků byla nadstavba tlumočnická, o které se na tiskové konferenci i v písemné komunikaci hovořilo. Podle CUIP nyní celá tlumočnická část byla uspána a neřeší se kvůli nejen technickým, ale i právním otázkám.

Zástupci překladatelů/tlumočníků se dále dotazovali na možnosti aplikace blokovat trolly a identifikovat nevhodné členy komunity, na ochranu dat uživatelů, zajištění mlčenlivosti atd.

Dále upozornili, že prezentace projektu jako pomoci při uprchlické krizi je nešťastná a doporučují v případě zaměření na uprchlíky kontaktovat organizace, které se managementem zvládání uprchlické krize věnují, kde je tendence od dobrovolnického tlumočení přejít naopak k profesionalizaci služby.

Závěrem uvedli, že by je velmi mrzelo, kdyby se vůči projektu, který vzniká pod záštitou paní rektorky Univerzity Karlovy prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. museli v budoucnu negativně vymezovat, a nabídli další jednání před spuštěním dalších fází projektu.

(zpracovala: E. Jiráková)

Zvýšení odměn pro soudní tlumočníky a soudní překladatele od 1. 1. 2023

V souladu s Vládním prohlášením novela vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele počítá se zvýšením odměn pro soudní tlumočníky a překladatele již od 1. 1. 2023.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném a návrh novely vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.

Oba návrhy pan ministr JUDr. Pavel Blažek dne 29. 7. 2022 předložil do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny eKLEP, která je veřejnosti zpřístupněna na VeKLEP (Nejnovější materiály v připomínkovém řízení – Portál Aplikace ODok).

Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti https://justice.cz/?clanek=ministr-spravedlnosti-dodrzel-svuj-slib-dojde-k-navyseni-odmen-znalcu-tlumocniku-a-soudnich-prekladatel-1.

Kolektivní vyjednávání OSVČ – finalizované znění

Vážení stakeholdeři,

rádi bychom Vás informovali o tom, že Evropská komise zfinalizovala a  dne 29. 9. 2022 zveřejnila Pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek OSVČ.

Detailnější informace o materiálu včetně odkazů na jeho znění naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Evropská komise schválila pokyny ke kolektivnímu vyjednávání OSVČ

Evropská komise schválila pokyny pro uplatňování práva hospodářské soutěže Unie na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek samostatně výdělečně činných osob.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5796

Pokyny objasňují, kdy se mohou OSVČ spojit, aby společně vyjednaly lepší pracovní podmínky, aniž by porušovaly pravidla EU pro hospodářskou soutěž.

Výkonná místopředsedkyně komise pro Evropu připravenou pro digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla: „Osoby samostatně výdělečně činné v digitální ekonomice i mimo ni nemusí být schopni individuálně vyjednat dobré pracovní podmínky, a proto mohou čelit obtížným pracovním podmínkám. Spojení OSVČ za účelem kolektivního vyjednávání může být mocným nástrojem ke zlepšení takových podmínek. Cílem nových pokynů je poskytnout právní jistotu osobám samostatně výdělečně činným tím, že vyjasní, kdy právo hospodářské soutěže nebrání jejich snaze kolektivně vyjednávat o lepších podmínkách.“

Směrnice je důležitý krok k posílení kolektivního vyjednávání jako univerzálního pracovního práva, a to i pro osoby samostatně výdělečně činné.
Směrnice objasňují, že při vyjednávání o zlepšení pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných a osob na volné noze nelze odbory považovat za nezákonné kartely podle antimonopolního práva EU.
Důležité je, že Komise rovněž uznává autonomii sociálních partnerů a respektování způsobů kolektivního vyjednávání na vnitrostátní úrovni.
 
Jako součást probíhajícího přezkumu udržitelnosti právního rámce hospodářské soutěže EU tyto pokyny významně přispívají k sociálně odpovědnějším politikám hospodářské soutěže a jejich vymáhání. Kolektivní vyjednávání je důležitým nástrojem v boji proti zneužívání monopolní moci zaměstnavatelů na trhu práce a nejistých forem práce.
 
Schválené pokyny se řídí celkovou strukturou a kategoriemi stanovenými v návrhu pokynů z prosince 2021:
•       OSVČ samostatně výdělečně činné v situaci srovnatelné se zaměstnanci, kteří:
o   poskytují služby převážně jednomu podniku;
o   pracují bok po boku se zaměstnanci; nebo
o   poskytují služby digitální pracovní platformě nebo jejím prostřednictvím;
•       Samostatně výdělečně činné osoby ve slabší pozici, které:
o   vyjednávají s celým sektorem nebo ekonomicky silnějšími společnostmi; nebo
o   kolektivně vyjednávají podle vnitrostátních právních předpisů nebo právních předpisů EU.
 
Pokyny se vztahují na samostatně výdělečně činné osoby offline i online.

Více informací o pokynech a důležité odkazy v tiskové zprávě Evropské komise