Programové prohlášení vlády ČR obsahuje závazek zvýšit odměny pro soudní překladatele a tlumočníky.

Dne 14. ledna se obrátila pracovní skupina soudních tlumočníků a překladatelů, sdružující zástupce českých překladatelských a tlumočnických organizací a akademických pracovišť na ministra spravedlnosti JUDr. P. Blažka společným dopisem, ve kterém oceňuje deklarovaný závazek vlády ČR zlepšit finanční ohodnocení soudních tlumočníků a překladatelů.

Pracovní skupina zároveň poukázala na potřebu celkového zkvalitnění podmínek činnosti, revizi legislativních požadavků, které jsou zdrojem sporů mezi orgány veřejné moci a tlumočníky, zvýšení transparentnosti činnosti soudních tlumočníků a překladatelů, rozvoje v oblasti digitalizace, elektronických úkonů, zvyšování kvality či průběžného vzdělávání.

Body týkající se oblasti soudního tlumočení a překladu jsou součástí kapitoly Spravedlnost a právo Programového prohlášení vlády ČR zveřejněného 7. ledna 2022, konkrétně:

Provedeme revizi systému odměňování znalců, soudních tlumočníků a překladatelů a zvýšíme odměny znalců, soudních tlumočníků a překladatelů na úroveň odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti těchto profesí.

Dopis ministru spravedlnosti adresovali zástupci těchto organizací: Odborový svaz JTP, Komora soudních tlumončíků a překladatelů ČR, Jednota tlumočníků a překladatelů, z.s., Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Asociace konferenčních tlumočníků ČR, Ústav jazyka a komunikace neslyšících FF UK, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Iniciativa za lepší zákon

Celé Programové prohlášení vlády naleznete zde

Kompenzační bonus 2022

Finanční správa začala vyplácet kompenzační bonus. Žádat lze až o 40 tisíc korun

Žádat je možné až o 1 000 Kč denně s výjimkou dohodářů, kteří mají nárok až na 500 Kč denně.

O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. a osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr (DPP či DPČ), jejichž tržby primárně v důsledku covidových opatření státu (mimořádná, ochranná či krizová opatření) poklesly minimálně o 30 % oproti srovnávacímu období. Srovnávací období je stanoveno jako tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.

V současnosti jsou zákonem dány dvě bonusová období od 22. listopadu do 31. prosince 2021, resp. od 1. ledna do 31. ledna 2022.

Základním předpokladem možnosti čerpat kompenzační bonus je významné dotčení činnosti, které je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů.

Další podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je splnění testu majoritních příjmů z významně dotčené činnosti (nebo činností). Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou, pokud příjmy pocházející z činností, jejichž výkon byl významně dotčen, byly v rámci srovnávacího období příjmy převažujícími (nadpolovičními). 

Více informací ke kompenzačnímu bonusu se dozvíte na stránkách finanční správy zde.

Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů

Překladatelé a tlumočníci debatovali za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly o pracovních podmínkách v jednotlivých odvětvích.

Praha, 26. 11. 2021. Během bezmála tříhodinového jednání byl představen překlad beletrie, audiovizuální překlad, tlumočení a překlad českého znakového jazyka i soudní překlad a tlumočení.

Hovořilo se o aktuálních trendech jak v ČR, tak v celoevropském kontextu, nejen o cenách, ale o celkovém nastavení pracovních podmínek a postavení tlumočníků a překladatelů na trhu práce, o specializovaném vzdělání pro tlumočníky a překladatele a nedostupnosti certifikace v některých oborech, jako je například český znakový jazyk.

Diskutovala se také připravovaná evropská legislativa v oblasti kolektivního vyjednávání OSVČ. Více než 24 milionů lidí v EU je samostatně výdělečně činných, přičemž v odvětvích, jako jsou média, umění a zábava, je téměř polovina všech pracovníků samostatně výdělečně činná.

Na základě setkání zástupci jednotlivých oblastí vypracovali analýzy, popisující nejpalčivější problémy a oblasti možné spolupráce s experty ČMKOS. O jednotlivých oblastech se povedou další specializovaná jednání.

Postupně jsou představeny jednotlivé oblasti překladu a tlumočení
Miroslav Pošta představuje situaci překladatelů audiovizuálních děl
Marie Horáková (uprostřed) představuje situaci tlumočníků českého znakového jazyka, vlevo Filip Machač, vpravo Martin Mikuláš
předseda ČMKOS Josef Středula (uprostřed), vlevo Martin Severýn

Setkání předsedkyně OS JTP Edity Jirákové s předsedou ČMKOS J. Středulou

V pátek 15. října proběhlo jednání předsedkyně Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů (OS JTP) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou.

Předsedkyně OS JTP během jednání nastínila situaci v oblasti pracovních podmínek tlumočníků a překladatelů, a to jak mluvených jazyků, konkrétně v agendě uměleckého překladu, soudního překladu a tlumočení, tlumočení českého znakového jazyka a komunikačních systémů neslyšících, zahraničních produkcí u audiovizuálních překladatelů, působení globálních zadavatelů či nově připravované evropské legislativy týkající se OSVČ v kreativních profesích a trhu práce aj.

Předseda ČMKOS projevil zájem o podrobnější seznámení s problematikou a přijal pozvání k účasti na kulatém stolu, kde by jednotlivé oblasti představili zástupci různých tlumočnických a překladatelských oblastí.

Kulatý stůl k pracovním podmínkám tlumočníků a překladatelů na půdě OS JTP se připravuje na listopad a věříme, že vývoj epidemiologické situace nám umožní jej uskutečnit v prezenčním režimu.

Otevřený dopis pracovní skupiny soudních tlumočníků ministryni financí ČR

Na vědomí: předseda Vlády ČR pan Ing. Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti ČR paní Mgr. Marie Benešová

Vážená paní ministryně,

dovolujeme si Vás oslovit otevřeným dopisem ve věci odměn soudních tlumočníků a soudních překladatelů.

V první řadě bychom chtěli konstatovat, že spolupracujeme s rezortem Ministerstva spravedlnosti na funkčním nastavení podmínek výkonu činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů v souladu s nově přijatým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Nová úprava vycházela z požadavku větší a přísnější regulace, přičemž také předpokládala zvýšení odměn, jejichž poslední úprava proběhla naposledy v roce 2002.

Po zveřejnění navrhované výše odměn jsme však museli konstatovat absolutní rozčarování a v tomto smyslu jsme otevřeným dopisem oslovili ministryni spravedlnosti. Tento dopis jsme Vám zaslali na vědomí. Ministryně spravedlnosti nás dopisem ze dne 19. listopadu ujistila, že našemu rozčarování rozumí, a uvedla, že materiál, který byl rozeslán do připomínkového řízení, vycházel ze sazby odměny, která byla uvedena v závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, jež doprovázela návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8C744E ); konkrétně se kalkulovalo se sazbou 300 – 550 Kč za hodinu tlumočení, přičemž navrhovaná sazba odměny od 1. ledna 2022 tuto částku převyšovala (350 – 600 Kč).

Dále pak paní ministryně Benešová uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti také ve svých jednáních s Ministerstvem financí uplatňovalo požadavek na alokaci objemu finančních prostředků, který by odpovídal předmětné částce odměn tlumočníků a překladatelů. Nicméně Ministerstvo financí uplatnilo k navrhované vyhlášce o odměnách tlumočníků a překladatelů zásadní připomínku (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2G6MJL). S ohledem na to, že ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky je dle kompetenčního zákona Ministerstvo financí, nezbylo podle paní ministryně Benešové Ministerstvu spravedlnosti než předmětné připomínce vyhovět.

Obracíme se proto na Vás, abyste v situaci, kdy se materiál nachází v Legislativní radě Vlády ČR, vyhověla alespoň požadavkům na výši odměn, které původně navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, a to z několika důvodů:

  • Stávající návrh sazby odměny nedosahuje ani minimální úrovně, s kterou před třemi lety kalkulovala zpráva o dopadu nové regulace.
  • Soudní tlumočníci a soudní překladatelé nemají od státu zajištěn trvalý příjem, na druhou stranu musí hradit veškeré náklady spojené s realizací tlumočení a překladů, které obnáší i čas věnovaný na jejich přípravu, vyhotovování druhopisů, administrativní agendu. Zároveň zákon zvyšuje pokuty za danou činnost a vyžaduje nemalé administrativní zatížení.
  • Jedná se o vysoce kvalifikovanou činnost prováděnou často ve stresových situacích, která má dopady přímo na práva a svobody zúčastněných osob.
  • Zároveň platí, že tyto sazby zůstanou v platnosti řadu let, během nichž dojde k další inflaci a dalšímu propadu reálné výše odměny za velice náročnou práci soudních tlumočníků a soudních překladatelů, jejichž činnost a příjmy jsou dopady COVID-19 velmi negativně postiženy.

Jako problematické shledáváme samotné stanovení odměny rozpětím, které přináší netransparentnost v rozhodování orgánů veřejné moci a zcela vágně určuje výši nárokované odměny na straně tlumočníka. Zcela nepřijatelné jsou pak částky, s kterými se v rozpětí pracuje – dolní sazba 300,- Kč je dokonce nižší než horní rozpětí sazby platné v minulosti. V každém případě neodráží reálné náklady, potřebnou odbornost, její udržování a průběžné zvyšování, a už vůbec nereaguje na současnou krizovou situaci. Je tedy jednoznačně nepřijatelné.

Na rozdíl od odůvodnění paní ministryně spravedlnosti jsme přesvědčeni, že přiznání důstojné a Ministerstvem spravedlnosti odůvodněné původně navrhované výše odměn soudním tlumočníkům nezpůsobí významný dopad na státní rozpočet.

A z hlediska nepříliš početné skupiny soudních tlumočníků a překladatelů půjde, v případě Vašeho kladného stanoviska, o velice významný signál, že stát tuto skupinu nepřehlíží a po bezmála dvaceti letech naplňuje dlouho odkládané sliby.

V případě Vaší ochoty jsme připraveni okamžitě se s Vámi sejít k jednání. V případě ponechání současné navrhované výše odměn, může být ohrožena dostupnost soudních tlumočníků, kvalita poskytovaného tlumočení a poškozena práva účastníků řízení.

S pozdravem a poděkováním za Vaši pozornost

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu
Praha, 23. listopadu 2020

Dopis si můžete stáhnout ve formátu [PDF].