NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

OS JTP se plně ztotožňuje se stanoviskem ASNEP (www.asnep.cz), organizace sdružující organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která usiluje o naplňování práv osob se sluchovým postižením.

Stanovisko se vyjadřuje k plánovanému zásadnímu omezení existence a financování nadregionálních sociálních služeb. K tomu dojde, pokud bude v plné šíři schválen poslanecký návrh měnící zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v podobě, jak jej předkládá pan Marian Jurečka, konkrétně §3. Doufáme, že jde o nezamýšlené úsilí, kdy předkladatel pouze neměl v daném čase dostupné všechny informace o dopadech této části návrhu nejen na osoby se sluchovým postižením. 

Navrhované omezení nadregionálních sociálních služeb bude mít zásadní dopad na dostupnost už takto nedostatkových tlumočnických, přepisovatelských a dalších unikátních služeb (nejen) pro osoby se sluchovým postižením. Tím dojde k zásadnímu negativnímu dopadu na naplňování práv těchto lidí. Likvidace nadregionální sociálních služeb a jejich převod na jednotlivé kraje přinese nedostupnost služeb v dosavadní kvalitě. V této situaci poskytovatelé tlumočení a přepisu byli před vznikem stávajících nadregionálních služeb. Dříve je totiž zajišťovala pečovatelská služba a právě nefunkčnost na regionální úrovni byla důvodem pro zajištění tlumočení a přepisu prostřednictvím nadregionálních služeb. Současné sítě služeb a podpory byly budovány více než 15 let, tato profesionální práce by přišla vniveč. Navíc dojde k  zásadnímu navýšení nákladů na poskytování služeb pro neslyšící a nedoslýchavé.

Celé znění stanoviska najdete zde:

NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ