NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Zástupci JTP na konferenci Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením

OS JTP se plně ztotožňuje se stanoviskem ASNEP (www.asnep.cz), organizace sdružující organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, která usiluje o naplňování práv osob se sluchovým postižením.

Stanovisko se vyjadřuje k plánovanému zásadnímu omezení existence a financování nadregionálních sociálních služeb. K tomu dojde, pokud bude v plné šíři schválen poslanecký návrh měnící zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v podobě, jak jej předkládá pan Marian Jurečka, konkrétně §3. Doufáme, že jde o nezamýšlené úsilí, kdy předkladatel pouze neměl v daném čase dostupné všechny informace o dopadech této části návrhu nejen na osoby se sluchovým postižením. 

Navrhované omezení nadregionálních sociálních služeb bude mít zásadní dopad na dostupnost už takto nedostatkových tlumočnických, přepisovatelských a dalších unikátních služeb (nejen) pro osoby se sluchovým postižením. Tím dojde k zásadnímu negativnímu dopadu na naplňování práv těchto lidí. Likvidace nadregionální sociálních služeb a jejich převod na jednotlivé kraje přinese nedostupnost služeb v dosavadní kvalitě. V této situaci poskytovatelé tlumočení a přepisu byli před vznikem stávajících nadregionálních služeb. Dříve je totiž zajišťovala pečovatelská služba a právě nefunkčnost na regionální úrovni byla důvodem pro zajištění tlumočení a přepisu prostřednictvím nadregionálních služeb. Současné sítě služeb a podpory byly budovány více než 15 let, tato profesionální práce by přišla vniveč. Navíc dojde k  zásadnímu navýšení nákladů na poskytování služeb pro neslyšící a nedoslýchavé.

Celé znění stanoviska najdete zde:

NEBERTE NESLYŠÍCÍM TLUMOČNÍKY, PŘEPISOVATELE A DALŠÍ JEDINEČNÉ SLUŽBY A NEZVYŠUJTE ZBYTEČNĚ NÁKLADY NA JEJICH ZAJIŠTĚNÍ