Otevřený dopis pracovní skupiny soudních tlumočníků ministryni financí ČR

Na vědomí: předseda Vlády ČR pan Ing. Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti ČR paní Mgr. Marie Benešová

Vážená paní ministryně,

dovolujeme si Vás oslovit otevřeným dopisem ve věci odměn soudních tlumočníků a soudních překladatelů.

V první řadě bychom chtěli konstatovat, že spolupracujeme s rezortem Ministerstva spravedlnosti na funkčním nastavení podmínek výkonu činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů v souladu s nově přijatým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Nová úprava vycházela z požadavku větší a přísnější regulace, přičemž také předpokládala zvýšení odměn, jejichž poslední úprava proběhla naposledy v roce 2002.

Po zveřejnění navrhované výše odměn jsme však museli konstatovat absolutní rozčarování a v tomto smyslu jsme otevřeným dopisem oslovili ministryni spravedlnosti. Tento dopis jsme Vám zaslali na vědomí. Ministryně spravedlnosti nás dopisem ze dne 19. listopadu ujistila, že našemu rozčarování rozumí, a uvedla, že materiál, který byl rozeslán do připomínkového řízení, vycházel ze sazby odměny, která byla uvedena v závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, jež doprovázela návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8C744E ); konkrétně se kalkulovalo se sazbou 300 – 550 Kč za hodinu tlumočení, přičemž navrhovaná sazba odměny od 1. ledna 2022 tuto částku převyšovala (350 – 600 Kč).

Dále pak paní ministryně Benešová uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti také ve svých jednáních s Ministerstvem financí uplatňovalo požadavek na alokaci objemu finančních prostředků, který by odpovídal předmětné částce odměn tlumočníků a překladatelů. Nicméně Ministerstvo financí uplatnilo k navrhované vyhlášce o odměnách tlumočníků a překladatelů zásadní připomínku (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2G6MJL). S ohledem na to, že ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky je dle kompetenčního zákona Ministerstvo financí, nezbylo podle paní ministryně Benešové Ministerstvu spravedlnosti než předmětné připomínce vyhovět.

Obracíme se proto na Vás, abyste v situaci, kdy se materiál nachází v Legislativní radě Vlády ČR, vyhověla alespoň požadavkům na výši odměn, které původně navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, a to z několika důvodů:

  • Stávající návrh sazby odměny nedosahuje ani minimální úrovně, s kterou před třemi lety kalkulovala zpráva o dopadu nové regulace.
  • Soudní tlumočníci a soudní překladatelé nemají od státu zajištěn trvalý příjem, na druhou stranu musí hradit veškeré náklady spojené s realizací tlumočení a překladů, které obnáší i čas věnovaný na jejich přípravu, vyhotovování druhopisů, administrativní agendu. Zároveň zákon zvyšuje pokuty za danou činnost a vyžaduje nemalé administrativní zatížení.
  • Jedná se o vysoce kvalifikovanou činnost prováděnou často ve stresových situacích, která má dopady přímo na práva a svobody zúčastněných osob.
  • Zároveň platí, že tyto sazby zůstanou v platnosti řadu let, během nichž dojde k další inflaci a dalšímu propadu reálné výše odměny za velice náročnou práci soudních tlumočníků a soudních překladatelů, jejichž činnost a příjmy jsou dopady COVID-19 velmi negativně postiženy.

Jako problematické shledáváme samotné stanovení odměny rozpětím, které přináší netransparentnost v rozhodování orgánů veřejné moci a zcela vágně určuje výši nárokované odměny na straně tlumočníka. Zcela nepřijatelné jsou pak částky, s kterými se v rozpětí pracuje – dolní sazba 300,- Kč je dokonce nižší než horní rozpětí sazby platné v minulosti. V každém případě neodráží reálné náklady, potřebnou odbornost, její udržování a průběžné zvyšování, a už vůbec nereaguje na současnou krizovou situaci. Je tedy jednoznačně nepřijatelné.

Na rozdíl od odůvodnění paní ministryně spravedlnosti jsme přesvědčeni, že přiznání důstojné a Ministerstvem spravedlnosti odůvodněné původně navrhované výše odměn soudním tlumočníkům nezpůsobí významný dopad na státní rozpočet.

A z hlediska nepříliš početné skupiny soudních tlumočníků a překladatelů půjde, v případě Vašeho kladného stanoviska, o velice významný signál, že stát tuto skupinu nepřehlíží a po bezmála dvaceti letech naplňuje dlouho odkládané sliby.

V případě Vaší ochoty jsme připraveni okamžitě se s Vámi sejít k jednání. V případě ponechání současné navrhované výše odměn, může být ohrožena dostupnost soudních tlumočníků, kvalita poskytovaného tlumočení a poškozena práva účastníků řízení.

S pozdravem a poděkováním za Vaši pozornost

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu
Praha, 23. listopadu 2020

Dopis si můžete stáhnout ve formátu [PDF].