Vyhláška č. 508/2020 Sb.

Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020

o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 255/2019 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,

b) výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů konzultanta a

c) způsob výplaty odměny podle písmene a) a náhrady hotových výdajů podle písmene b).

§ 2

Odměna konzultanta

(1) Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskytnutí odborné pomoci odměna ve výši 150 až 225 Kč.

(2) V odměně konzultanta je zahrnuta náhrada jeho ušlé mzdy nebo platu a náklady

a) vynaložené na obstarání materiálního zabezpečení pro poskytnutí odborné pomoci,

b) vynaložené na přípravné a administrativní práce vykonané v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci,

c) na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a

d) na úhradu daně, kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za poskytnutou odbornou pomoc.

§ 3

Krácení a odepření odměny

(1) Pokud konzultant poskytl odbornou pomoc opožděně nebo nekvalitně, může být odměna zkrácena až o 50 %.

(2) Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může být odměna zkrácena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.

§ 4

Zvýšení odměny

(1) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc urychleně, odměnu lze zvýšit až o 50 %.

(2) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, rozmezí odměny za každou započatou hodinu práce podle § 2 lze zvýšit až o 50 %; zvýšení odměny podle odstavce 1 tím není dotčeno.

§ 5

Náhrada hotových výdajů

(1) Konzultantovi náleží náhrada hotových výdajů, které musel účelně vynaložit v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci, zejména náhrada nákladů na cestovní výdaje a na úhradu telekomunikačních služeb, poštovné, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Konzultantovi náleží náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů spojených s použitím veřejného hromadného dopravního prostředku. Pokud se souhlasem orgánu činného v trestním řízení použil konzultant vlastního motorového vozidla, poskytne se mu náhrada podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady.

(3) Konzultantovi se náhrada hotových výdajů uvedených v příloze k této vyhlášce poskytuje v paušální částce, pokud neprokáže jejich výši; výše této paušální náhrady je uvedena v příloze k této vyhlášce. Náhrada ostatních hotových výdajů se poskytuje v prokázané výši na základě předložených dokladů.

§ 6

Způsob výplaty

(1) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta je splatná do 30 dnů od jejich přiznání.

(2) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 508/2020 Sb.

Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky

Číslo položkyOznačení položkyVýše náhrady nákladů
1.Tisk černobílý strana formátu A43 Kč
2.Tisk černobílý strana formátu A36 Kč
3.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A417 Kč
4.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A335 Kč
5.CD nebo DVD včetně obalu 1 ks10 Kč
6.Flash disk 1 ks120 Kč