Valná hromada ze dne 19. 6. 2021 v Praze

Přítomni: 23
Plné moci: 17

Sjezd OS JTP schválil:

 1. zprávu o činnosti, přednesenou předsedkyní OS A. Diabovou
 2. zprávu o hospodaření, přednesenou tajemníkem P. Kautským
 3. udělil absolutorium odstupujícímu výboru OS JTP
 4. zvolil členy výboru OS:
  • Editu Jirákovou do funkce předsedkyně OSJTP (statutární zástupkyně)
  • Alenu Šourkovou do funkce místopředsedkyně OSJTP (stat. zástupkyně)
  • Petra Kautského do funkce tajemníka OSJTP (statutární zástupce)
  • zvolil revizorku účtů:
  • Barboru Stejskalovou
 5. ukládá tajemníkovi, aby složení výboru po dnešních volbách oznámil orgánům ČMKOS a požádal o zápis do spolkového rejstříku.
 6. Sjezd Odborového svazu Jednota tlumočníků a překladatelů na svém zasedání dne 19. června 2021 projednal a schválil zprávu o hospodaření za rok 2020 s tím, že hospodářský výsledek ve výši 331,52 Kč bude použit na činnosti svazu v následujících letech.
 7. Podpisové právo na dané volební období 2021-2024 budou mít:
  • Edita Jiráková
  • Petr Kautský
  • Alena Šourková

Ověřovatelky:

 • Jana Hašková
 • Barbora Stejskalová