Vyhláška č. 508/2020 Sb.

Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2020

o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 157 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 255/2019 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) výši a způsob určení odměny konzultanta přibraného orgánem činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,

b) výši a způsob určení náhrady účelně vynaložených hotových výdajů konzultanta a

c) způsob výplaty odměny podle písmene a) a náhrady hotových výdajů podle písmene b).

§ 2

Odměna konzultanta

(1) Konzultantovi náleží za každou započatou hodinu práce účelně vynaložené na poskytnutí odborné pomoci odměna ve výši 150 až 225 Kč.

(2) V odměně konzultanta je zahrnuta náhrada jeho ušlé mzdy nebo platu a náklady

a) vynaložené na obstarání materiálního zabezpečení pro poskytnutí odborné pomoci,

b) vynaložené na přípravné a administrativní práce vykonané v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci,

c) na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a

d) na úhradu daně, kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za poskytnutou odbornou pomoc.

§ 3

Krácení a odepření odměny

(1) Pokud konzultant poskytl odbornou pomoc opožděně nebo nekvalitně, může být odměna zkrácena až o 50 %.

(2) Pokud jde o zvlášť závažný případ nekvalitního poskytnutí odborné pomoci, může být odměna zkrácena o více než 50 % nebo může být zcela odepřena.

§ 4

Zvýšení odměny

(1) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc urychleně, odměnu lze zvýšit až o 50 %.

(2) Pokud je nutné, aby konzultant poskytl odbornou pomoc v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, rozmezí odměny za každou započatou hodinu práce podle § 2 lze zvýšit až o 50 %; zvýšení odměny podle odstavce 1 tím není dotčeno.

§ 5

Náhrada hotových výdajů

(1) Konzultantovi náleží náhrada hotových výdajů, které musel účelně vynaložit v souvislosti s poskytnutím odborné pomoci, zejména náhrada nákladů na cestovní výdaje a na úhradu telekomunikačních služeb, poštovné, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Konzultantovi náleží náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů spojených s použitím veřejného hromadného dopravního prostředku. Pokud se souhlasem orgánu činného v trestním řízení použil konzultant vlastního motorového vozidla, poskytne se mu náhrada podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady.

(3) Konzultantovi se náhrada hotových výdajů uvedených v příloze k této vyhlášce poskytuje v paušální částce, pokud neprokáže jejich výši; výše této paušální náhrady je uvedena v příloze k této vyhlášce. Náhrada ostatních hotových výdajů se poskytuje v prokázané výši na základě předložených dokladů.

§ 6

Způsob výplaty

(1) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta je splatná do 30 dnů od jejich přiznání.

(2) Odměna a náhrada hotových výdajů konzultanta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


Příloha k vyhlášce č. 508/2020 Sb.

Paušální částka náhrady hotových výdajů za vybrané položky

Číslo položkyOznačení položkyVýše náhrady nákladů
1.Tisk černobílý strana formátu A43 Kč
2.Tisk černobílý strana formátu A36 Kč
3.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A417 Kč
4.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A335 Kč
5.CD nebo DVD včetně obalu 1 ks10 Kč
6.Flash disk 1 ks120 Kč

Otevřený dopis pracovní skupiny soudních tlumočníků ministryni financí ČR

Na vědomí: předseda Vlády ČR pan Ing. Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti ČR paní Mgr. Marie Benešová

Vážená paní ministryně,

dovolujeme si Vás oslovit otevřeným dopisem ve věci odměn soudních tlumočníků a soudních překladatelů.

V první řadě bychom chtěli konstatovat, že spolupracujeme s rezortem Ministerstva spravedlnosti na funkčním nastavení podmínek výkonu činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů v souladu s nově přijatým zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Nová úprava vycházela z požadavku větší a přísnější regulace, přičemž také předpokládala zvýšení odměn, jejichž poslední úprava proběhla naposledy v roce 2002.

Po zveřejnění navrhované výše odměn jsme však museli konstatovat absolutní rozčarování a v tomto smyslu jsme otevřeným dopisem oslovili ministryni spravedlnosti. Tento dopis jsme Vám zaslali na vědomí. Ministryně spravedlnosti nás dopisem ze dne 19. listopadu ujistila, že našemu rozčarování rozumí, a uvedla, že materiál, který byl rozeslán do připomínkového řízení, vycházel ze sazby odměny, která byla uvedena v závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, jež doprovázela návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAU8C744E ); konkrétně se kalkulovalo se sazbou 300 – 550 Kč za hodinu tlumočení, přičemž navrhovaná sazba odměny od 1. ledna 2022 tuto částku převyšovala (350 – 600 Kč).

Dále pak paní ministryně Benešová uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti také ve svých jednáních s Ministerstvem financí uplatňovalo požadavek na alokaci objemu finančních prostředků, který by odpovídal předmětné částce odměn tlumočníků a překladatelů. Nicméně Ministerstvo financí uplatnilo k navrhované vyhlášce o odměnách tlumočníků a překladatelů zásadní připomínku (srov. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBS2G6MJL). S ohledem na to, že ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky je dle kompetenčního zákona Ministerstvo financí, nezbylo podle paní ministryně Benešové Ministerstvu spravedlnosti než předmětné připomínce vyhovět.

Obracíme se proto na Vás, abyste v situaci, kdy se materiál nachází v Legislativní radě Vlády ČR, vyhověla alespoň požadavkům na výši odměn, které původně navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti, a to z několika důvodů:

  • Stávající návrh sazby odměny nedosahuje ani minimální úrovně, s kterou před třemi lety kalkulovala zpráva o dopadu nové regulace.
  • Soudní tlumočníci a soudní překladatelé nemají od státu zajištěn trvalý příjem, na druhou stranu musí hradit veškeré náklady spojené s realizací tlumočení a překladů, které obnáší i čas věnovaný na jejich přípravu, vyhotovování druhopisů, administrativní agendu. Zároveň zákon zvyšuje pokuty za danou činnost a vyžaduje nemalé administrativní zatížení.
  • Jedná se o vysoce kvalifikovanou činnost prováděnou často ve stresových situacích, která má dopady přímo na práva a svobody zúčastněných osob.
  • Zároveň platí, že tyto sazby zůstanou v platnosti řadu let, během nichž dojde k další inflaci a dalšímu propadu reálné výše odměny za velice náročnou práci soudních tlumočníků a soudních překladatelů, jejichž činnost a příjmy jsou dopady COVID-19 velmi negativně postiženy.

Jako problematické shledáváme samotné stanovení odměny rozpětím, které přináší netransparentnost v rozhodování orgánů veřejné moci a zcela vágně určuje výši nárokované odměny na straně tlumočníka. Zcela nepřijatelné jsou pak částky, s kterými se v rozpětí pracuje – dolní sazba 300,- Kč je dokonce nižší než horní rozpětí sazby platné v minulosti. V každém případě neodráží reálné náklady, potřebnou odbornost, její udržování a průběžné zvyšování, a už vůbec nereaguje na současnou krizovou situaci. Je tedy jednoznačně nepřijatelné.

Na rozdíl od odůvodnění paní ministryně spravedlnosti jsme přesvědčeni, že přiznání důstojné a Ministerstvem spravedlnosti odůvodněné původně navrhované výše odměn soudním tlumočníkům nezpůsobí významný dopad na státní rozpočet.

A z hlediska nepříliš početné skupiny soudních tlumočníků a překladatelů půjde, v případě Vašeho kladného stanoviska, o velice významný signál, že stát tuto skupinu nepřehlíží a po bezmála dvaceti letech naplňuje dlouho odkládané sliby.

V případě Vaší ochoty jsme připraveni okamžitě se s Vámi sejít k jednání. V případě ponechání současné navrhované výše odměn, může být ohrožena dostupnost soudních tlumočníků, kvalita poskytovaného tlumočení a poškozena práva účastníků řízení.

S pozdravem a poděkováním za Vaši pozornost

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu
Praha, 23. listopadu 2020

Dopis si můžete stáhnout ve formátu [PDF].