Vyhláška č. 506/2020 Sb.

Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 354/2019 Sb.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů,

b) požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů,

c) specifikaci potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, pokud jsou nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí,

d) způsob vykonání vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh,

e) postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti,

f) způsob provedení a náležitosti tlumočnického a překladatelského úkonu, užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky a

g) způsob vedení evidence úkonů.

ČÁST DRUHÁ

VÝKON TLUMOČNICKÉ A PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI

HLAVA I

ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ

§ 2

(1) Formulář žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů obsahuje

a) jméno nebo jména, pokud jich žadatel má více, příjmení a akademický titul žadatele, pokud jej žadatel získal a žádá o zápis tohoto titulu do seznamu tlumočníků a překladatelů,

b) adresu sídla, a pokud žadatel nemá sídlo, adresu místa trvalého pobytu nebo místa pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky,

c) kontaktní adresu na území České republiky v případě, že žadatel nemá sídlo nebo místo trvalého pobytu podle druhu pobytu cizince na území České republiky,

d) identifikační číslo osoby, a pokud jej žadatel nemá, datum narození,

e) údaj, zda žadatel žádá o zápis jako tlumočník nebo překladatel,

f) jazyk, pro který žadatel žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, a specializaci, pokud byla zvolena,

g) telefonní kontakt,

h) adresu elektronické pošty nebo adresu internetové stránky týkající se tlumočnické nebo překladatelské činnosti, pokud žadatel žádá o zápis této adresy do seznamu tlumočníků a překladatelů jako veřejného údaje,

i) žádost o zápis kontaktní adresy nebo specializace do seznamu tlumočníků a překladatelů jako veřejného údaje, pokud žadatel o takový zápis žádá,

j) jinou adresu pro doručování sdělenou žadatelem nebo údaj, že jinou adresou pro doručování je adresa elektronické pošty podle písmene h), pokud žadatel žádá o doručování na jinou adresu pro doručování,

k) pokud žadatel žádá o umožnění vykonání vstupní zkoušky nebo rozdílové zkoušky, údaj o této skutečnosti,

l) žádost podle § 8 odst. 4 zákona o prominutí splnění některých podmínek a odůvodnění této žádosti, pokud žadatel o prominutí některých podmínek žádá, a

m) datum a podpis.

(2) Žadatel připojí k žádosti doklady prokazující splnění podmínek pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti.

§ 3

V příloze č. 1 k této vyhlášce jsou stanoveny

a) požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů a

b) případně specifikace potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu.

HLAVA II

VSTUPNÍ ZKOUŠKA TLUMOČNÍKA NEBO PŘEKLADATELE

§ 4

(1) Vstupní zkouška se koná formou písemného testu.

(2) Vstupní zkouška je neveřejná.

(3) Pokud žadatel podal žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů souhrnně pro více jazyků nebo specializací nebo pokud žádá o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů současně jako tlumočník a překladatel, vykoná písemný test pouze jednou.

(4) Žadatel může od vstupní zkoušky odstoupit.

§ 5

(1) Testovými otázkami se ověřuje v rozsahu potřebném pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti zejména

a) znalost právních předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy1), ve kterých se tlumočnická nebo překladatelská činnost vykonává,

b) schopnost předpisy podle písmene a) aplikovat a

c) znalost náležitostí tlumočnického nebo překladatelského úkonu.

(2) Řízeními, ve kterých se vykonává tlumočnická a překladatelská činnost, se rozumí občanské soudní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní a řízení před správním orgánem.

(3) Testové otázky jsou neveřejné, ledaže je ministerstvo vyřadilo z užívání.

§ 6

(1) Ministerstvo písemně oznámí žadateli den, čas a místo konání vstupní zkoušky.

(2) Vstupní zkouška se nemůže konat před uplynutím 30 dnů od odeslání oznámení, ledaže žadatel souhlasí s jejím dřívějším konáním.

§ 7

(1) Žadatel prokáže před zahájením vstupní zkoušky svou totožnost.

(2) Žadatel může použít během písemného testu jako pomůcky pouze právní informační systém a další programové vybavení zpřístupněné ministerstvem a psací potřeby.

(3) Písemný test trvá nejdéle 150 minut.

(4) Ministerstvo může vyloučit ze vstupní zkoušky žadatele, který v jejím průběhu použil nedovolené pomůcky, nepracoval samostatně nebo který jinak ohrozil účel vstupní zkoušky.

§ 8

Žadatel splnil vstupní zkoušku, pokud odpověděl správně na alespoň 75 % testových otázek, neodstoupil od vstupní zkoušky a nebyl z ní vyloučen.

§ 9

(1) Ministerstvo vyrozumí žadatele o hodnocení písemného testu nejpozději po uplynutí 90 minut od jeho zahájení.

(2) Pokud žadatel podle hodnocení písemného testu splnil vstupní zkoušku, hodnocení písemného testu je konečné.

(3) Pokud žadatel podle hodnocení písemného testu nesplnil vstupní zkoušku, hodnocení písemného testu je prozatímní. Ministerstvo zpřístupní žadateli současně s vyrozuměním o prozatímním hodnocení písemného testu též testové otázky, na které žadatel podle prozatímního hodnocení odpověděl nesprávně, včetně nabídky odpovědí s označením správné odpovědi a odpovědi žadatele.

Doplnění odpovědi

§ 10

(1) Žadatel, který podle prozatímního hodnocení písemného testu nesplnil vstupní zkoušku, může v písemném testu pokračovat nebo se může práva pokračovat v písemném testu vzdát.

(2) V písemném testu lze pokračovat nejdéle 60 minut.

(3) Pokud se žadatel vzdal práva pokračovat v písemném testu, prozatímní hodnocení písemného testu se stává konečným hodnocením písemného testu.

§ 11

(1) Pokud žadatel pokračuje v písemném testu, může doplnit svou odpověď na otázku, na kterou podle prozatímního hodnocení písemného testu odpověděl nesprávně, o její odůvodnění.

(2) Ministerstvo posoudí doplnění odpovědi a provede konečné hodnocení písemného testu, které žadateli písemně oznámí. Ministerstvo v oznámení též stručně uvede důvody posouzení.

Výsledek vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele

§ 12

(1) Žadatel se hodnotí stupněm uspěl nebo stupněm neuspěl.

(2) Žadatel se hodnotí stupněm uspěl, pokud splnil vstupní zkoušku.

(3) Žadatel se hodnotí stupněm neuspěl, pokud

a) nesplnil vstupní zkoušku, nebo

b) se nedostavil ke vstupní zkoušce a svoji neúčast řádně a včas neomluvil.

§ 13

(1) Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku vstupní zkoušky bezprostředně poté, kdy se prozatímní hodnocení písemného testu stalo konečným hodnocením.

(2) Pokud žadatel odstoupil od vstupní zkoušky bezprostředně před jejím zahájením nebo v jejím průběhu nebo pokud byl ze vstupní zkoušky v jejím průběhu vyloučen, ministerstvo jej vyrozumí o výsledku vstupní zkoušky bezprostředně po odstoupení nebo vyloučení.

(3) Pokud se žadatel nevyrozumívá podle odstavce 1 nebo 2, ministerstvo jej o výsledku vstupní zkoušky vyrozumí písemně.

(4) Ministerstvo ve vyrozumění též stručně uvede důvody splnění nebo nesplnění vstupní zkoušky.

§ 14

Ministerstvo uveřejní výsledky vstupní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo při uveřejnění rozliší žadatele označením, které mu přidělilo.

Opakování vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a stanovení jiného termínu a jiného náhradního termínu

§ 15

(1) Omluva je podána včas, pokud ji žadatel doručil bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o vážných důvodech své neúčasti nebo o důvodech své neúčasti, které jsou hodny zvláštního zřetele.

(2) Žadatel musí důvody své neúčasti podle odstavce 1 prokázat do 5 dnů od doručení omluvy.

§ 16

(1) Nepřihlíží se k žádosti o opakování vstupní zkoušky, k žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu a omluvě podané opožděně.

(2) Nepřihlíží se též k žádosti nebo k omluvě, která neobsahuje stanovené náležitosti, je nesrozumitelná nebo neurčitá nebo k ní nejsou připojeny přílohy, kterých se žadatel dovolává, pokud pro tyto nedostatky nelze posoudit důvodnost žádosti nebo omluvy.

(3) O tom, že se k žádosti nebo omluvě nepřihlíží, ministerstvo vyrozumí žadatele ve vyrozumění o výsledku vstupní zkoušky. Vyrozumění obsahuje též stručný popis důvodu nepřihlížení.

§ 17

Protokol o průběhu vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele

(1) O průběhu vstupní zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje

a) jméno, případně jména, a příjmení žadatele,

b) označení, které ministerstvo přidělilo žadateli,

c) datum a místo konání vstupní zkoušky,

d) hodnocení písemného testu, pokud byl hodnocen,

e) výsledek vstupní zkoušky a

f) další skutečnosti důležité pro průběh a výsledek vstupní zkoušky.

(2) Přílohou protokolu jsou písemný test a podklady osvědčující další skutečnosti důležité pro průběh a výsledek vstupní zkoušky.

§ 18

Rozdílová zkouška

(1) Testovými otázkami se při rozdílové zkoušce ověřuje v rozsahu potřebném pro výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti znalost

a) právních předpisů upravujících výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti a řízení nebo jiné postupy1), ve kterých se tlumočnická nebo překladatelská činnost vykonává, a

b) náležitostí tlumočnického nebo překladatelského úkonu.

(2) V ostatním se při rozdílové zkoušce postupuje jako při vstupní zkoušce.

HLAVA III

PRŮKAZ A TLUMOČNICKÁ A PŘEKLADATELSKÁ PEČEŤ

§ 19

(1) Ministerstvo před vydáním průkazu vyžádá od žadatele, tlumočníka nebo překladatele jeho fotografii.

(2) Jednotné vzory průkazů a jejich náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Tlumočnická a překladatelská pečeť

§ 20

(1) Tlumočnická pečeť a překladatelská pečeť se vyhotovují jako razítko kulatého tvaru o průměru 36 mm, malý státní znak je vyobrazen uprostřed kruhu, na jehož obvodu (v kruhopisu) je jméno tlumočníka nebo překladatele a případně jeho titul a označení „soudní tlumočník“ nebo „soudní překladatel“ a rozsah tlumočnického nebo překladatelského oprávnění; označení a rozsah oprávnění se uvádějí vždy v českém jazyce. Příjmení tlumočníka nebo překladatele se uvede velkými písmeny.

(2) Pokud je tlumočník nebo překladatel oprávněn tlumočit nebo překládat z českého jazyka a do českého jazyka, uvede se v rámci rozsahu oprávnění též český jazyk. Rozsah oprávnění lze podle okolností uvést ve zkrácené podobě; jazyk se uvede vždy.

(3) Otisk tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti je jednobarevný. Otisk tlumočnické pečeti a překladatelské pečeti je modré nebo fialové barvy.

§ 21

(1) Pečeť se vyhotovuje zvlášť pro tlumočnickou a překladatelskou činnost.

(2) Pokud bylo tlumočníkovi nebo překladateli vydáno pro stejný rozsah oprávnění více tlumočnických nebo překladatelských pečetí, každá další pečeť obsahuje též pořadové číslo.

HLAVA IV

TLUMOČNICKÝ A PŘEKLADATELSKÝ ÚKON

§ 22

(1) Tlumočnický úkon a překladatelský úkon musí být proveden přesně, srozumitelně a úplně. Tlumočník je při provádění ústního tlumočnického úkonu povinen přesvědčit se, zda osoba, které je tlumočnický úkon určen, rozumí tomu, co je jí tlumočeno.

(2) Při posuzování přesnosti, srozumitelnosti a úplnosti úkonu se zohlední zejména, zda se úkonem provádí tlumočení nebo překlad.

(3) Při posuzování úplnosti úkonu se též zohlední, zda se úkonem provádí tlumočení nebo překlad částečný.

Překladatelský a písemný tlumočnický úkon

§ 23

(1) Záhlaví alespoň první strany překladatelského úkonu a písemného tlumočnického úkonu obsahuje označení zdrojového jazyka, ze kterého je úkon proveden. Označení se uvede alespoň v cílovém jazyce.

(2) Přeložená nebo přetlumočená písemnost se spojí s překladem nebo s přetlumočeným textem. Pokud tuto písemnost připojit nelze, připojí se její opis. Pokud přeloženou nebo přetlumočenou písemnost připojit nelze a požaduje to zadavatel, připojí se její ověřený opis.

§ 24

(1) Překladatel nebo tlumočník připojí na poslední stranu překladatelského úkonu nebo písemného tlumočnického úkonu překladatelskou nebo tlumočnickou doložku vyhotovenou alespoň v cílovém jazyce.

(2) Překladatelská nebo tlumočnická doložka obsahuje

a) označení překladatele nebo tlumočníka,

b) označení zadavatele úkonu, pokud je orgánem veřejné moci,

c) číslo jednací zadavatele úkonu, pokud je orgánem veřejné moci a pokud jej zadavatel překladateli nebo tlumočníkovi sdělil,

d) údaj, zda překladatel nebo tlumočník přibral konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, a

e) číslo položky, pod kterou je úkon zapsán v evidenci úkonů.

(3) V případě částečného překladu nebo tlumočení se v doložce též uvede, která část byla přeložena nebo přetlumočena.

(4) Pokud překladatel nebo tlumočník přibral konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, doložka obsahuje též označení konzultanta, důvod, pro který jej překladatel nebo tlumočník přibral, a údaj, které zvláštní dílčí otázky konzultant posuzoval.

(5) Pokud se v překladatelské nebo tlumočnické doložce uvádějí údaje, které se též zapisují do evidence úkonů, překladatel nebo tlumočník uvede tyto údaje ve formátu stanoveném touto vyhláškou pro zápis do evidence úkonů (§ 39).

§ 25

Poslední strana překladatelského úkonu nebo písemného tlumočnického úkonu obsahuje též otisk překladatelské nebo tlumočnické pečeti, datum a podpis překladatele nebo tlumočníka.

§ 26

Strany překladatelského úkonu a písemného tlumočnického úkonu musejí být očíslovány.

§ 27

(1) Pokud se překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon provádí v listinné podobě, musí být sešit a sešívací šňůra musí být připevněna k poslední straně a přetištěna překladatelskou nebo tlumočnickou pečetí.

(2) Pokud se překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon provádí v elektronické podobě, zpracuje se ve formátu PDF/A.

(3) Pokud není možné zpracovat překladatelský nebo písemný tlumočnický úkon v elektronické podobě v jednom souboru, zpracuje se ve formátu PDF/A alespoň překlad nebo přetlumočený text a poslední strana úkonu, a celý úkon se zachytí na stejném trvalém nosiči dat.

Přepis nebo překlad odposlechu a komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob

§ 28

(1) Překladatelským úkonem nebo písemným tlumočnickým úkonem lze provést též přepis výstupů odposlechu nebo záznamu telekomunikačního provozu (dále jen „odposlech“) nebo jeho překlad (dále jen „přepis nebo překlad odposlechu“).

(2) Překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon lze provést též prostřednictvím komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob (dále jen „komunikační systém“), pokud překlad nebo přetlumočení

a) sdělení vyjádřeného prostřednictvím komunikačního systému a zachyceného zvukovým, obrazovým nebo zvukově-obrazovým záznamem (dále jen „záznam“) jsou provedeny jako písemnost, nebo

b) písemnosti jsou provedeny prostřednictvím komunikačního systému a zachyceny záznamem.

(3) Pokud byl tlumočníkovi nebo překladateli záznam odposlechu nebo sdělení podle odstavce 2 písm. a) poskytnut nebo pokud tento záznam pořídil tlumočník nebo překladatel, zachytí jej na trvalém nosiči dat.

§ 29

(1) Za překladatelský úkon nebo písemný tlumočnický úkon se považuje úkon provedený prostřednictvím komunikačního systému též tehdy, pokud přeložené nebo přetlumočené sdělení a jeho překlad nebo přetlumočení jsou vyjádřeny prostřednictvím komunikačního systému a zachyceny záznamem.

(2) Ke sdělení a k jeho překladu nebo přetlumočení podle odstavce 1 se zpracuje průvodní list, který obsahuje označení „průvodní list k překladatelskému úkonu“ nebo „průvodní list k písemnému tlumočnickému úkonu“.

(3) Překladatel nebo tlumočník zachytí záznam překladu nebo přetlumočení na trvalém nosiči dat. Na stejném nosiči dat zachytí též záznam přeloženého nebo přetlumočeného sdělení, pokud mu byl poskytnut nebo pokud jej sám pořídil.

§ 30

(1) Záhlaví alespoň první strany přepisu nebo překladu odposlechu, písemnosti podle § 28 odst. 2 písm. a) nebo průvodního listu obsahuje označení zdrojového jazyka nebo komunikačního systému. Označení zdrojového jazyka se uvede alespoň v cílovém jazyce a označení zdrojového komunikačního systému se uvede alespoň v českém jazyce. V případě úkonu podle § 28 odst. 2 písm. b) se toto označení uvede v tlumočnické nebo překladatelské doložce.

(2) Tlumočnická nebo překladatelská doložka obsahuje údaje uvedené v § 24 odst. 2 až 5 a je obsažena na poslední straně přepisu nebo překladu odposlechu, písemnosti podle § 28 odst. 2 nebo průvodního listu. Ustanovení § 25 a 26 a § 27 odst. 1 a 2 se pro způsob provedení přepisu nebo překladu odposlechu, písemnosti nebo průvodního listu použijí obdobně.

§ 31

(1) Překladatelská nebo tlumočnická doložka na poslední straně přepisu nebo překladu odposlechu, písemnosti podle § 28 odst. 2 písm. a) obsahuje též označení odposlechu a jeho zdroje nebo označení záznamu a jeho zdroje.

(2) Doložka podle odstavce 1 obsahuje též vyjádření překladatele nebo tlumočníka ke kvalitě odposlechu nebo záznamu.

§ 32

(1) Pokud se přepis nebo překlad odposlechu, písemnost podle § 28 odst. 2 nebo průvodní list zpracovává v listinné podobě, trvalý nosič dat se přiloží k písemnosti. Trvalý nosič dat obsahuje též písemnost v elektronické podobě obsahující údaj, ke kterému úkonu záznam náleží; tato písemnost se opatří elektronickým podpisem, certifikátem a časovým razítkem jako úkon zpracovaný v elektronické podobě.

(2) Pokud se přepis nebo překlad odposlechu, písemnost podle § 28 odst. 2 nebo průvodní list zpracovává v elektronické podobě, zachytí se na stejném trvalém nosiči dat jako záznam. Odstavec 1 věta druhá se nepoužije.

Revize tlumočnického a překladatelského úkonu

§ 33

(1) Revize tlumočnického úkonu se provádí jako revizní tlumočení nebo revizní vyjádření k tlumočení. Revize tlumočnického úkonu se provádí ústně.

(2) Revize překladatelského úkonu se provádí jako revizní překlad nebo revizní posudek překladu. Revize překladatelského úkonu se provádí písemně.

(3) Pokud byl revidovaný úkon proveden prostřednictvím komunikačního systému, lze při jeho revizi použít též komunikační systém.

§ 34

(1) Tlumočník provádějící revizní tlumočení musí být přítomen provádění přezkoumávaného tlumočnického úkonu.

(2) Pokud je to potřebné z hlediska jazykového nebo tlumočnického, tlumočník se v rámci revizního tlumočení vyjadřuje k přezkoumávanému tlumočnickému úkonu prostřednictvím svých komentářů nebo tento úkon doplňuje. Jinak uvede, že vyjádření nebo doplnění nejsou potřebná.

§ 35

Revizní vyjádření k tlumočení se provádí jako odborný posudek kvality tlumočení z hlediska jazykového a tlumočnického.

§ 36

(1) Pokud je to potřebné z hlediska jazykového nebo překladatelského, překladatel se v rámci revizního překladu vyjadřuje k přezkoumávanému překladatelskému úkonu prostřednictvím svých komentářů, tento úkon doplňuje nebo provádí korektury. Jinak uvede, že vyjádření, doplnění nebo korektury nejsou potřebné.

(2) Revizní posudek překladu se provádí jako odborný posudek kvality překladu z hlediska jazykového a překladatelského.

§ 37

(1) Tlumočník nebo překladatel v rámci revize tlumočnického nebo překladatelského úkonu též

a) odpovídá na otázky položené nebo schválené zadavatelem a

b) vyjadřuje se k námitkám proti přezkoumávanému tlumočnickému nebo překladatelskému úkonu.

(2) Tlumočník nebo překladatel uvede v tlumočnické nebo překladatelské doložce též, že úkon je revizí tlumočnického nebo překladatelského úkonu, a druh revize (§ 33). V ostatním se pro způsob provedení a náležitosti písemné revize úkonu použijí § 22 až 32 přiměřeně.

§ 38

Trvalý nosič dat

Pokud se překladatelský nebo tlumočnický úkon nebo jeho část zachycuje na trvalý nosič dat, obsah trvalého nosiče dat musí být zachycen způsobem znemožňujícím jeho pozměnění nebo smazání.

§ 39

Evidence úkonů

Způsob vedení evidence úkonů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 506/2020 Sb.

Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů a případně specifikace potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu

1. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka do seznamu tlumočníků a překladatelů

Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví nebo v obsahově obdobném magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).
Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na učitelství cizího jazyka nebo Filologie,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).
Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v jiném magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím, a
d) absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).

2. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka do seznamu tlumočníků a překladatelů, pokud je žadatelem osoba, jejímž mateřským jazykem je jazyk, pro který žádá o zápis

Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím, a
d) absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický, pokud předmětem vysokoškolského vzdělání nebylo studium jazyka, pro který žadatel žádá o zápis.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe [převážná část musí být získána po složení maturitní zkoušky z českého jazyka nebo po absolvování zkoušky, kterou se prokazuje znalost českého jazyka podle § 7 odst. 1 písm. g) a odst. 4 zákona].

3. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka českého znakového jazyka do seznamu tlumočníků a překladatelů

Požadované vzdělání a kvalifikační akreditovaný kurza) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování studijního programu nebo jedné ze studijních specializací zaměřené na tlumočení a překladatelství český znakový jazyk – čeština na vysoké nebo vyšší odborné škole, nebo absolvování kvalifikačního akreditovaného kurzu zaměřeného na tlumočení a překlady českého znakového jazyka – čeština v rozsahu minimálně 400 hodin, nebo zkouška z profesní kvalifikace tlumočníka a překladatele českého znakového jazyka dle Národní soustavy kvalifikací.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).

4. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka – přepisovatel pro neslyšící (osoby realizující písemný záznam mluvené řeči v reálném čase) do seznamu tlumočníků a překladatelů

Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování akreditovaného kurzu zaměřeného na simultánní přepis mluveného jazyka do psané podoby v rozsahu minimálně 150 hodin, nebo zkouška z profesní kvalifikace přepisovatele mluveného jazyka podle Národní soustavy kvalifikací, tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů vysokoškolského studijního programu se zaměřením na přepisovatelství nebo vyššího odborného vzdělání se zaměřením na přepisovatelství.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní přepisovatelské praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).

5. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis překladatele do seznamu tlumočníků a překladatelů

Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Překladatelství a tlumočnictví nebo v obsahově obdobném magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní překladatelské praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).
Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na učitelství cizího jazyka nebo Filologie,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní překladatelské praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).
Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím, a
d) absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní překladatelské praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).

6. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis překladatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, pokud je žadatelem osoba, jejímž mateřským jazykem je jazyk, pro který žádá o zápis

Požadované vzdělánía) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,
c) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (jazyková část, pokud je pro příslušný jazyk přednášena), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, kteří absolvovali část svého vzdělání v trvání minimálně 2 semestrů na zahraniční vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva v příslušném jazyce jakožto jazyce vyučujícím, a
d) absolvování státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský, pokud předmětem vysokoškolského vzdělání nebylo studium jazyka, pro který žadatel žádá o zápis.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní překladatelské praxe [převážná část musí být získána po složení maturitní zkoušky z českého jazyka nebo po absolvování zkoušky, kterou se prokazuje znalost českého jazyka podle § 7 odst. 1 písm. g) a odst. 4 zákona].

7. Požadované vzdělání a požadovaná délka praxe pro zápis tlumočníka nebo překladatele jiného komunikačního systému než českého znakového jazyka do seznamu tlumočníků a překladatelů

Požadované vzdělání a kvalifikační akreditovaný kurza) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
b) absolvování doplňkového studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na vysoké škole s magisterským studijním programem v oblasti práva na vysoké škole v České republice (obecná část), tato podmínka se pokládá za splněnou u absolventů magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice a
c) absolvování studijního programu nebo jedné ze studijních specializací zaměřené na tlumočení nebo překladatelství jiného komunikačního systému než českého znakového jazyka na vysoké nebo vyšší odborné škole, nebo absolvování kurzu zaměřeného na tlumočení nebo překlady jiného komunikačního systému než českého znakového jazyka dostatečného pro prokázání odborné způsobilosti žadatele, nebo zkouška tlumočníka nebo překladatele jiného komunikačního systému než českého znakového jazyka dostatečného pro prokázání odborné způsobilosti žadatele.
Požadovaná délka praxeAlespoň 5 posledních let aktivní tlumočnické praxe (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 506/2020 Sb.

Jednotné vzory průkazů

I. Tlumočník

1. Popis

a) Průkaz je oboustranně potištěná plastová karta tmavě oranžové barvy o rozměrech 85,6 x 54 mm se zakulacenými rohy. Průkaz je zajištěn ochranným prvkem s motivem stříbrného korunovaného dvouocasého lva ve skoku a textem „VYDALO MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“.

b) Na lícové straně průkazu je na prvním řádku uveden text „SOUDNÍ“. Na druhém řádkuje uveden text „TLUMOČNÍK“. Na třetím řádku je uveden text „PŘÍJMENÍ“ a text „IČO“. Na čtvrtém řádku je uveden text „JMÉNO“ a text „ČÍSLO PRŮKAZU“. Na pátém řádku je uveden text „TITUL“ a text „DATUM VYDÁNÍ“. V levé části je digitální zpracování barevné fotografie tlumočníka o rozměrech 20 x 25,8 mm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají přiměřeně právním předpisům upravujícím požadavky na technické provedení fotografie nebo obdobného obrazového záznamu pro vydání občanského průkazu. Pod čtvrtý řádek vlevo se zapisuje jméno, případně jména. Údaje pod pátým řádkem vlevo se zapisují ve formátu akademický titul uváděný před jménem, akademický titul uváděný za jménem. Datum vydání průkazu se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě, s výjimkou textu „SOUDNÍ“ a textu „TLUMOČNÍK“, který je vyhotoven patkovým písmem. Na pozadí lícové strany je vyobrazen motiv lipového listu.

c) Na pozadí rubové strany je vyobrazen motiv glóbu s naznačenými poledníky a rovnoběžkami a vodorovně umístěnou šipkou.

2. Vyobrazení lícové strany průkazu

Vyobrazení lícové strany průkazu

3. Vyobrazení rubové strany průkazu

Vyobrazení rubové strany průkazu

II. Překladatel

1. Popis

a) Průkaz je oboustranně potištěná plastová karta světle oranžové barvy o rozměrech 85,6 x 54 mm se zakulacenými rohy. Průkaz je zajištěn ochranným prvkem s motivem stříbrného korunovaného dvouocasého lva ve skoku a textem „VYDALO MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY“.

b) Na lícové straně průkazu je na prvním řádku uveden text „SOUDNÍ“. Na druhém řádkuje uveden text „PŘEKLADATEL“. Na třetím řádku je uveden text „PŘÍJMENÍ“ a text „IČO“. Na čtvrtém řádku je uveden text „JMÉNO“ a text „ČÍSLO PRŮKAZU“. Na pátém řádku je uveden text „TITUL“ a text „DATUM VYDÁNÍ“. V levé části je digitální zpracování barevné fotografie překladatele o rozměrech 20 x 25,8 mm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají přiměřeně právním předpisům upravujícím požadavky na technické provedení fotografie nebo obdobného obrazového záznamu pro vydání občanského průkazu. Pod čtvrtý řádek vlevo se zapisuje jméno, případně jména. Údaje pod pátým řádkem vlevo se zapisují ve formátu akademický titul uváděný před jménem, akademický titul uváděný zájmenem. Datum vydání průkazu se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě, s výjimkou textu „SOUDNÍ“ a textu „PŘEKLADATEL“, který je vyhotoven patkovým písmem. Na pozadí lícové strany je vyobrazen motiv lipového listu.

c) Na pozadí rubové strany je vyobrazen motiv glóbu s naznačenými poledníky a rovnoběžkami a vodorovně umístěnou šipkou.

2. Vyobrazení lícové strany průkazu

Vyobrazení lícové strany průkazu

3. Vyobrazení rubové strany průkazu

Vyobrazení rubové strany průkazu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 506/2020 Sb.

Způsob vedení evidence úkonů

Zapisovaný údajFormát zapisovaného údaje
Číslo položky, pod kterou je úkon veden v evidenci úkonůPořadová čísla jednotlivých úkonů. Tato čísla se oddělují lomítkem, za které se uvede příslušný kalendářní rok. Pořadová čísla se uvádějí vzestupně, bez přerušení číselné řady.
Den zadání úkonuDen, měsíc a rok.
Den provedení a den vysvětlení nebo doplnění úkonu
Předmět úkonuStručný popis předmětu úkonu včetně údaje, zda jde o
– ústní nebo písemný úkon,
– částečné tlumočení nebo překlad,
– úkon provedený více tlumočníky nebo překladateli a případně též číslo položky, pod kterou je úkon veden v evidenci úkonů dalším tlumočníkem nebo překladatelem,
– úkon, v souvislosti s nímž byl přibrán konzultant podle § 23 zákona k posuzování zvláštních dílčích otázek,
– revizi jiného úkonu a případně též druh revize a číslo položky, pod kterou je revidovaný úkon veden v evidenci úkonů, nebo
– úkon, kterým byl proveden přepis nebo překlad odposlechu.
Pokud tlumočník nebo překladatel přibral konzultanta k posuzování zvláštních dílčích otázek, uvedou se též údaje identifikující konzultanta a případně fyzická osoba, prostřednictvím které konzultant – právnická osoba, posuzování provedl; identifikace se provede uvedením údajů, kterými se podle této přílohy má identifikovat fyzická nebo právnická osoba. Též se uvedou posuzované otázky a důvody, které vedly k přibrání konzultanta.
Zdrojový a cílový jazyk, ve kterém má být proveden úkonJazyk nebo komunikační systém, případně též specializace, podle seznamu jazyků (§ 6 zákona).
Označení zadavatele úkonuJméno, případně jména, a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresa bydliště nebo sídla, pokud tlumočník nebo překladatel zapisuje fyzickou osobu.
Název, identifikační číslo osoby a adresa sídla, pokud tlumočník nebo překladatel zapisuje právnickou osobu nebo orgán veřejné moci.
Pokud je některý z identifikačních údajů zapsán v seznamu tlumočníků a překladatelů, uvede se při identifikaci tento údaj dle seznamu tlumočníků a překladatelů.
Termín, případně prodloužený termín pro provedení úkonuDen, měsíc a rok. Pokud byl termín pro provedení úkonu prodloužen, uvede se ve stejném formátu též nový termín pro provedení úkonu.
Příslušné jednací číslo orgánu veřejné mociFormát uvedený zadavatelem.
Počet hodin tlumočení nebo počet normostran překladuPočet hodin v případě úkonů odměňovaných podle počtu hodin a počet normostran v případě úkonů odměňovaných podle počtu normostran.
Údaj o vyúčtované a přiznané odměně a náhradáchVýše
– vyúčtované odměny celkem, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty,
– vyúčtovaných náhrad celkem, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty, a
– vyúčtované celkové částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje součet odměny a náhrad, pokud se o tuto částku zvyšuje.

Výše
– přiznané odměny celkem, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty,
– přiznaných náhrad celkem, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty, a
– přiznané celkové částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje součet odměny a náhrad, pokud se o tuto částku zvyšuje.

Též údaj, zda je odměna smluvní nebo určená, a údaj, zda bylo sjednáno právo na náhrady odchylně od zákona.

Též den, měsíc a rok vyúčtování, přiznání a úhrady odměny a náhrad.

Tlumočník nebo překladatel případně uvede u zapisovaného údaje poznámku, zejména pokud mu zapisovaný údaj není znám nebo je-li to třeba pro vysvětlení nebo doplnění zapisovaného údaje.

Poznámky pod čarou

1) Například § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, § 39 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.