Vyhláška č. 608/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020, o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích:


§ 1

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka

K výkonu tlumočnické činnosti se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

§ 2

Rovnocenné jazykové zkoušky

Rovnocennými jazykovými zkouškami ke zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka jsou

a) jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury podle školského zákona1),

b) státní jazyková zkouška všeobecná z českého jazyka, nebo

c) státní jazyková zkouška speciální z českého jazyka.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 113 a 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.