Zásadní připomínka k návrhu cizineckého zákona

Odborový svaz JTP prostřednictvím ČMKOS podal zásadní připomínku k návrhu cizineckého zákona, konkrétně k ustanovení § 419, odst. 3, které uvádí:

 „K tlumočení úkonu v řízení může správní orgán použít namísto tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků a překladatelů certifikované technické zařízení.“ Celé znění návrhu zákona zde

Toto ustanovení navrhujeme odstranit bez náhrady.

OS JTP v odůvodnění mimo jiné uvádí:

Automatický překlad nesmí být přímým prostředkem zajišťujícím práva cizinců na tlumočení v komplexních a důležitých situacích bezprostředně zasahujících do jejich základních lidských práv založených nejen zákonem, ale garantovaných i ústavními předpisy (Listina základních práv a svobod) i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána (zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly k ní, Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech).